Il I I By lage 28 Beheer. 1- 2. Algemeen overzicht. De Bank van Leening wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door eene Raadscommissie welke op 1 Januari 1915 bestond uit de heeren Mr. J. Ankerman, Mr. A. J. E. A. Bik, M. M. Couvée Jr., Mr. S. Franzie Beren- stein, L. Hoejenbos en J. A. Sillevis L.Wzn., onder voor- zitierschap van den heer II. de Wilde, Wethouder van den Burgerleken Stand en het Armwezen. De heer Mr. A. J. E. A. Bik die, als Raadslid, in de maand September aan de beurt van aftreden was werd als zoodanig niet herkozen. In zijne plaats werd in de verga dering van den Gemeenteraad van den 7 September 1915 benoemd de heer J. H. de Kleer. Het Secretariaat bleef opgedragen aan den heer Mr. J. M. J. van Kossem. Referendaris ter Gemeente-Secretarie. VERSLAG van den Staat der Gemeente-Bank van Leening te 's-Gravenhage, over het jaar 1915. Terwijl in het vorige verslag reeds werd vermeld dat de oorlogscrisus !in’ het jaar 1914 slechts weinig invloed op het bedrijf der Bank van Leening heeft uitgeoefend kan de toestand in 1915 weder geheel normaal genoemd worden. Eene’'jvermeerdering van het aantal beleeningen in dit jaar, die reeds van af November 1914 viel waar te nemen, moet voornamelyk worden toegeschreven aan de opheffing, in September en October van laatstgenoemd jaar, van zeven Met het houden der verkoopingen die, van af October 1914, particuliere Banken van Leening. Opmerking verdient ook dat het aantal beleende Effecten vermeerderde met 122 panden ad f22.998,5O, vergeleken by 1914. Met het houden der verkoopingen die, van af October 1914, wegens de buitengewone tijdsomstandigheden, waren uitge steld werd in Maart 1915 weder begonnen en wel, wegens de gestadige vermeerdering van het aantal te verkoopen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1090