28 2 I De buitengewone welvaart die, meer nog dan in 1913 en 1914, onder de vissehersbevolking en de werklieden, in de met de visscherij in verband staande bedrijven, dit jaar te Sch er en in gen heerschte, had ten gevolge dat in het Bij kantoor aldaar de beleeningen, in de tweede helft van het panden, tweemaandeiyks in plaats van vroeger driemaan delijks. Ofschoon het aantal veilingen, dit jaar, dus met één vermeerderde, was de opbrengst zeer bevredigend en iu de laatste helft van het jaar zelfs hoog te noemen. De nieuwe salarisregeling, waarbij de positie van vele ambtenaren verbetering ondervond, werd in September van dit jaar door den Gemeenteraad vastgesteld en met 1 October d.a.v. ingevoerd. De polis der Brandassurantie, die op 31 December van dit jaar eindigde, werd vernieuwd en het bedrag, naar de voorschriften in art 70, al. 2 en, 3 van het Reglement der Bank gegeven, tevens met f50.000,— verhoogd, zoodat de verzekerde waarde thans bedraagt f (>50.000, De verzekering van de gebouwen tegen brand en van de panden tegen diefstal zijn in de algemeene verzekering, door de Gemeente aangegaan, opgenomen. Door de mobilisatie waren ook dit jaar acht ambtenaren en beambten die voor den militairen dienst waren opge roepen, afwezig. Daar, even als het vorige jaar, onder dat aantal zich bevonden twee Beheerders van Bijkantoren, één Beheerder-plaatsvervanger en drie klerken, die ook reeds met de taxatie van panden waren vertrouwd, dreigde gebrek aan taxateurs in de Bijkantoren te ontstaan; door inwilli ging, door den Minister van Oorlog, van een verzoek van Burgemeester en Wethouders om vrijstelling van dienst voor één der Beheerders van een Bijkantoor, werd dit bezwaar voorloopig opgeheven en kon daardoor juist in den dienst worden voorzien. In de reeds lang gevoelde behoefte aan een Controleur, bij de uitbreiding van het aantal kantoren der Bank, werd, met ingang van 1 Augustus 1915, voorzien door de benoe ming van den heer G. C'. Nieuwkerk, sedert 1903 Beheerder van een Bijkantoor der Gemeente-Bank van Leening te Rotterdam, in 1877 by de Haagsehe Bank van Leening aangesteld als 2e adsistent vervulde hij van 1895 tot 1903 ook hier de betrekking van Beheerder. VERSLAG DEK GEMEEXTEBANK VAX LEENING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1091