28 3 Beleende panden. 8 3. van panden waren de Totaal Totaal Er werden beleend 265947 panden met een voorgeschoten bedrag van f 1.720.658,21 tegen 217875 panden ad f 1.507.390,60 in het vorige jaar; eene vermeerdering dus van 48072 pan den ad f 213.267,61. Deze bedragen waren voor 1914: Goud- en Zilverpanden Linnen-, Wol- en diverse panden Effecten Pensioenen 966.434,65 360.677.80 69.400,— 324.145,76 297.604,05 46.401,50 306.302,70 Aan den heer A. van Andel, Administrateur-boekhouder, die volgens het Ambtenarenreglement, wegens 65 jarigen leeftijd, reeds het vorige jaar had moeten aftreden, doch wiens dienst toen, door de buitengewone tijdsomstandig heden, met één jaar werd verlengd, werd, met ingang van 1 Januari 1916, eervol ontslag verleend. De heer van Andel, die ruim 44 jaren aan de Bank is werkzaam geweest heeft zich steeds doen kennen als een zeer verdienstelijk ambtenaar die met groote toewijding de belangen der Instelling behartigde. De verschillende kantoren der Bank zijn gevestigd Hoofdkantoor, Westeinde 40. Bijkantoor A, Koningin Emmakade 3. B, Korte Lombardstraat 2. C, Doornstraat 1, te Scheveningen. D, Jan van Gojenstraat 99. E, Nieuwe Havendwarsstraat 2. Voor de verschillende soorten bedragen als volgt: Goud- en Zilverpanden Linnen-, Wol- en diverse panden Effecten Pensioenen jaar, aanmerkelijk verminderden en het saldo panden en voorgeschoten kapitaal, door de vele aflossingen, meer dan ooit terug liep zooals uit de hierna volgende opgaven zal blijken. 115579 ad f 146644 502 3222 265947 ad f 1.720.658,21 107762 ad f 857.082,35 106637 380 3096 217875 ad f 1.507.390,60 VERSLA»; DER OEMEENTEBANK VAN LEENING. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1092