28 11 S 5. Verkochte panden. Daar in den laatsten tijd het aantal te verkoopen panden vermeerderde werd besloten om voortaan de veilingen twee- maandelyks, in plaats van driemaandelijks, te houden. Wegens de buitengewone tijdsomstandigheden had de eerste veiling echter eerst plaats in Maart zoodat er dit jaar slechts vijf verkoopingen hebben plaats gehad. De verkoopingen werden gehouden in het, aan het Hoofdkantoor grenzende, verkooplokaal in de Korte Lom- bardstraat. Volgens art. 78 van het Reglement (No. 9 van 1911) werd van de te houden veilingen bij aanplakbiljetten en in verschillende dag- en weekbladen aankondiging gedaan terwy] bovendien de beleeners in de verschillende kantoren, door uitreiking van strooibiljetten, gedurende een maand vóór elke verkooping, gewaarschuwd werden welke panden zouden worden verkocht en wanneer de verkooping zou plaats hebben. Onderhandsche verkoop, in den „winkel”, van panden die in de eerste veiling werden opgehouden, vond dagelijks plaats, van 10—1 uur, in een der lokalen van het Hoofd kantoor. Er werden verkocht 8740 panden ad f 48.579,55 tegen 4764 panden ad f 27.770,75 in het vorige jaar; een meerder aantal dus van 3976 panden ad f 20.808,80. Laatstgenoemd verschil is hoofdzakelijk het gevolg van den ingetreden oorlogstoestand in Augustus 1914, om welke reden de verkoopingen voorloopig werden uitgesteld en in dat jaar slechts de overgebleven panden van negen maanden werden verkocht, terwijl in 1915 het achterstallige moest worden ingehaald en de overschietende panden van 15 maanden in den verkoop werden opgenomen. Het aantal veilingsdagen bedroeg 43 of respectievelijk 9, 8, 8, 9 en 9 dagen per verkooping. Er werden verkocht in Maart: de onafgeloste panden, beleend in Januari, Februari en Maart 1914; Mei: de onafgeloste panden, beleend in April, Mei en Juni 1914; Julide onafgeloste panden, beleend in Juli, Augustus en September 1914 September: de onafgeloste panden, beleend in October, November en December 1914; November: de onafgeloste panden, beleend in Januari, Februari en Maart 1915, VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1100