I ■i f 28 i 17 4j 6. Saldo panden. Het saldo bedroeg op 1 Januari dezesjaars 15704 panden ad f 450.020,17 en op 31 December 42778 panden ad 1'433.552,90; eene vermindering dus van 2926 panden ad f 16.467,27. Het hoogste saldo werd dit jaar bereikt op 7 April en bedroeg 52741 panden ad t' 544.290,24 en het laagste op 31 December, met het hierboven genoemde saldo van 1 Januari. Onder de op 31 December aanwezige panden bevonden zich 395 rijwielen en 1003 naaimachines tegen respectievelijk 393 en 1106 op 31 December 1914. Tot de vermindering van het saldo in de laatste maanden van het jaar droeg niet alleen by de buitengewone welvaart die te Scheveningen heerschte en die de aflossingen van panden in het Bykantoor aldaar zeer deed toenemen doch 1.47 o/o 2.05 1.03 n 2.41 2.86 6.64 Hoofdkantoor Bijkantoor A B C D E panden bij Het aantal panden bij eerste veiling opgehouden, omdat de opbrengst niet voldoende was om daaruit al het aan de 11.190/0 23.39 28.79 19.78 24.70 19.92 veiling opgehouden, Bank verschuldigde te voldoen, bedroeg dit jaar 815 Goud en Zilverpanden ad f7.463,20 en 758 Linnen-, Wol-en diverse panden ad f 3.396,35. By den onderhandschen verkoop, in den winkel, werden daarvan alsnog, zonder verlies, verkocht 543 Goud- en Zilver panden ad f 3.812,35 en 476 Linnen-, wol- en diverse panden ad f 1.824,—. Van de overige 554 panden, die tot elk bod werden toe gewezen in een volgende veiling, leverden er 71 nog een overschot op van f 118.92 terwyl 483 panden met verlies werden verkocht tot het genoemde bedrag van f 1207.065. Daar wegens de buitengewone tijdsomstandigheden in het jaar 1914 slechts drie verknopingen werden gehouden en daarentegen vijf in 1915 en de bijdrage, door de Gemeente, in de verliezen op de verkooping is bepaald op f150,per jaar en per kantoor werd besloten om de verliezen op de verkoopingen en de Gemeentelijke bydrage daarin, over beide jaren, samen te voegen en in eens te verrekenen aan het einde van dit jaar. Dientengevolge bedroeg het door de Beheerders bij te passen bedrag in dat verlies slechts voor de Bijkantoren A f 32.875, D f 11.55 en E f 97.22. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN UEENING. Verlies. Overschot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1106