28 24 Administratieloou. Rantsoen. Bate Tengevolge het vermeerderde aantal afgeloste panden bedroeg het ontvangen administratieloou f 1.559,13 meer dan in 1914. Er werd dit jaar ontvangen f 9.479,59 tegen f 7.920,46 ten vorigen jare. Die cijfers waren voor 1914: Rantsoen Kosten der Verkoopingen Vervallen overschotten van verkochte panden. Het bedrag der aan de bank vervallen overschotten van verkochte panden was dit jaar f 613,64 lager dan het vorige jaar. Het bedroeg f 1.967,54® tegen f 2.581,18® in 1914. Voor het ontvangen van overschotten werden aangeboden 3148 beleenbriefjes waaronder er 2636 waren waarop werd uitbetaald f5.300,28® en 512 waarvan de panden, bij verkoop, verlies hadden opgeleverd of wier opbrengst juist voldoende was om het aan de Bank verschuldigde te voldoen. Van het overschot van de in 1913 verkochte panden ad f 7.505,33® was sedert opgevraagd f5.272,85; het restant ad f 2.232,48® of 29,7 van het geheele bedrag kwam in 1914 en 1915 door verjaring aan de Bank. De sedert 1910 ontvangen overschotten van verkochte panden en de daarop uitbetaalde bedragen aan de houders van beleenbriefjes zijn in den volgenden staat opgenomen. 1.806,(X)® 735,75® f 1.070,25 Aan rantsoen of vendugeld, 5 van de koopsom bedragende, werd ten gevolge van het veel grooter aantal verkochte panden, vergeleken by het vorige jaar, f 1.468,90 meer ontvangen dan in 1914. Er werd ontvangenf 3.274,90* De kosten op de gehouden verkoopingen bedroegen 1.239,64 Zoodat de verkoopingen nog eene bate opleverden vanf 2.035,26® Vast recht op rijwielen. Wegens meerdere lossing van rijwielen werd aan vast recht f 14,25 meer ontvangen dan in het vorige jaar; de ontvangst, dit jaar. bedroeg f 242,25 tegen f 228,'in 1914. VERSLAG DER GEMEENTEBAXK VAX LEEXIXR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1113