28 I 57£4 6.727,14 1910 1911 1912 1913 1914 1915 25 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Jaar. Verjaard. Uitkomsten van de verschillende kantoren. S 8- Jaar van het overschot. late jaar daarna. Nog opvraag baar. De volgende staat geeft aan welk aandeel de verschillende kantoren hebben gehad in het, in de hierna volgende Winst en Verliesrekening (Bijlage 1) voorkomende, verlies ad f 9.142,14. Het groote verschil in de uitkomsten is enkel het gevolg van den meerderen of minderen omzet in een kantoor. f 1.295,71 613,34 s 1.181,80 736.60 313,58 f 4.274.95 4.605,67 s 4.797,425 4.536.25 4.462.12 s 4.986.70s f 7.839,17 7.091,06 s 9.216,66 7.505,33 «i 6.801,09 11.713,84 s f 2.236,11 f 1.772.47 5 3.235,06 s 2.232.48 5 1.967,54 5 Bedrag van het overschot, i üitbetaald in het “1 - 2de jaar daarna. Opgenomen gelden. Doordat het saldo van voorgeschoten gelden op panden, op het einde van het jaar, weinig verschilde niet dat in hetzelfde tydvak van 1914 sloot de rekening van opgenomen gelden, die door de Gemeente worden verstrekt tegen eene rente van 4 «/o ’sjaars, evenals het vorige jaar, met een bedrag van f 295.000,Daar het bedrag der opgenomen gelden echter voor een groot gedeelte van het jaar belang rijk hooger was dan in het vorige werd voor Rente van opgenomen gelden f 2.338.885 meer betaald dan in 1914. Er werd betaald f 11.332,22 tegen f 8.993,33® in het vorige jaar. f 32,40 99,57 2,37 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1114