A 28 28 mj»w r ty wc 1 32 33 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Bijlage I. Bedrijfsrekening 1915. (Winst- en Verliesrekening.) BEDRAG. Artikel. BATEN. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. f f f f f 63.200,— f 8.174.20 f 32,45 5 f 71.341,74 5 BEDRAG. Artikel. LASTEN. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. f 2.621,11 f 21130» 9934 5 11136 j. 450^— XVII. f 80.483,885 f 4.007,505 f 3.493,62 f 79.970,- Jaarwedden en gratificatiën Pensioenen Bureaukosten Kosten voor verlichting enz Duinwaterverbruik Abonnement telephoon ‘Assurantiën. Huur van de gebouwen en de meubelen Intrest van bij de Gemeente opgenomen gelden Kosten der verkoopingen Verlies op verkochte panden Tegemoetkoming wegens kasverschillen-’.... Kosteloos afgegeven panden op last der Justitie Waardevermindering der effecten Afschrijving op meubelen en gereedschappen Vergoeding van intrest aan gepensionneerden Onvoorziene uitgaven Bijdrage van de Gemeente aan het Weduwen- en Weezenfonds. Administratieloon Vast recht op rijwielen Intrest Rantsoengelden van verkochte panden Overschotten van verkochte panden, aan de Bank vervallen Waardevermeerdering der effecten Restitutie van verlies op verkochte pauden Buitengewone ontvangsten In gehouden bedragen voor huur 9.000,— 200,— 50.000,— 2.000,— 2.000,— 10ü’— 500 Meer dan begroot is Meer dan begroot is. Minder dan begroot is. Minder dan begroot is. 479,59 42,25 5.571,44 1.274,90 5 141,64» 14,45 649,92 740,12 11,48» 261,58 - 1 9.479,59 242.25 55.571.44 3.274,90» 1.967.54» I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 2.332,22 432’06» I. II. lil. IV. V. VI. VIL VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. f 38.509,89 1.733,— 4.340,12 1.088,39» 251,48» 811,58 450,45» 18.990,— 11.332,22 1.239,64 1.207,06» 150,— 635 112,59» 6,58 50 204,61 f 41.131,— 1.733,— 3.600,— 1.300,— 240,— 550,— 550- 18.990,— 9.000,— 1.351,— 775,— 150,- 3245 5 141,64» 14,45 649,92 6,25 12,59» 6,58 20431 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1120