I I s I U J 1 I Btflage 28 II. 1°. Totaal van het aantal verleende voorschotten f 2450.— f 375,53 Totaal der baten f 375.53 Betaald, f - OPGAVEN omtrent het Leenfonds „Weldadig en Zorgvuldig" te ’s-Gravenhage over het boek jaar 1915. Overzicht der Winst- en Verliesrekening' over het boekjaar. BATEN. van f 25 100 200 500 1000 Rentetax der voorschotten: (renteloos). Maximum van het bedrag, dat aan denzelfden persoon wordt voorgeschoten: f 200. Maximum van den tijd, waarover een voorschot wordt ver leend: twee jaar. Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten: Nihil. Overzicht over het boekjaar. Aantal verleende voorschotten beneden f Idem Idem Idem Idem Idem 25 tot 100 200 300 500 1000 of hooger Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Giften en bijdragen, contribution Andere baten Bedrag der verleende voorschotten aflossing dooi' de borgen betaald afschrijving wegens oninbaarheid Ontvangen. Plaatsing en aflossing van aandeelen f Opneming van gelden, aankoop, aflos sing van schuld 14 1 2 11 300 Idem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1130