28 2 LASTEN. 152.30 Totaal der lasten f 152.30 223.23 Toestand aan het einde van het boekjaar. Totaal (debet) f 11901.95 Bestemming der winst: Wijze waarop het verlies is gedekt: 4181.50 7720.45 Uitkeering aan aandeelhouders in den loop van het boekjaar Rente van kapitaal Restitutie van rente en premie bij vervroegde betaling Zuiver bedrag der administratiekosten Afschrijving op voorschotten wegens oninbaar- heid Andere lasten f Kapitaal verschuldigd aan aandeelhouders tegen rente zonder rente Eigen kapitaal (tot reservefonds) Inschrijving in liet Grootboek der Nat. Schuld 2‘/s pCt., waarvan de renten strekken tot goedmaking der administratiekosten Bedrag der overige crediteuren Bedrag der winst f van het verlies Bedrag door de leeners op de voorschotten nog verschuldigd f Bedrag van het kasgeld OPGAVEN LEENFONDS WELDADIG EN ZORGVULDIG. y» n 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1131