'i Bjjlage 28 11.2°. 4 pCt. f 400 52 weken. 4 pCt. Overzicht van het Boekjaar. Totaal der verleende voorschotten 215 f 643.55 815.72 Totaal der baten f 3453.83 Renteiax der voorschotten Mamimum van het bedrag, dat aan denzelfden persoon wordt verleend Maximum van den tijd, waarvoor het voorschot wordt verleend Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten f 42830.— 200.96 1883.93 110.63 OPGAVEN omtrent de „Hulpbank” te ’s-Grarenhaye, over het Boekjaar 1915. i M 67 49 23 37 Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingen, rente van kapita len, huur Giften en Baten Andere baten (onverdeelde winst vorig jgar.enz.) Bedrag der verleende voorschotten aflossing door borgen betaald afschrijving wegens oninbaarheid Ontvangen. Betaald. Aflossing van 8 aandeelen van f 50.f 400. Opneming van gelden, aankoop, af lossing van schuld Aantal voorschotten beneden f 25 van f 25 tot beneden f 100 100 200 200 300 300 400 400

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1132