28 6 OPGAVEN SPAARBANK TOT NUT VAN T ALGEMEEN. Neen. Neen. Neen. f n 287.827,88 99 f f 175.127,27 1.463,— 194,47 176.784,74 427.228,20 250.443,46 8.744,18 241.699,28 6.187 5.246 2.078 3.258 5.604 1,121 23.494 f 99 f 99 99 f van f Totaal der baten LASTEN. Rente aan de inleggers toegekend f 107.026,81 Bedrag der administratiekosten 32.373,51 Waardevermindering van effecten Andere lasten: Af geschreven op meubilair, vaste goederen enz. Afgeschreven op Spaarbusjes Totaal der lasten Bedrag van het verlies over het boekjaar Verlies afgeschreven op: Reserve rekening voor waardeverschillen op effecten Afgeschreven op: Reserve rekening Overzicht der Winst en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. Inkomsten van bezittingen, renten van belegde gelden W de vermeerdering van effecten enz. Andere baten Totaal der in Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes Aantal scholen waar gelegenheid tot sparen bestaat 10 25 100 1000 Is in het afgeloopen jaar ook verandering gebracht in den rentetax? Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente wordt toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in een andere spaarbank Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boekjaars.’ en in welke spaarbank? Worden door de spaarbank voorschotten verleend? Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar: a. het bedrag der voorschotten onder borgtocht (niet die onder hypothecair verband verleend)? b. het bedrag der voorschotten op pensioenen? Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar23.494 met een bedrag beneden één gulden 1 tot beneden 19 25 KMI 1000 en booger omloop zijnde spaarbankboekjes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1135