Byiage 28 III. 2°. 99 1046 140.014,30s W 99 38.773,34 f 610.992,21s Neen. Eigen beheer. 15.739,46 712.233,18 99 99 99 OPGAVEN omtrent de Spaarbank Departement Scheveningen der Maatschappij „Tot Nut van het Algemeen” te Scheveningen, Gemeente ’s-Gravenhage. 10 100 1000 33 736 810 337 62 1978 456.409,26s 240.084,45s 572.218,87s 10 100 1000 en hooger Boekjaar 1915. inlagen in ’t boekjaar gedaan beneden 1 tot beneden f 99 99 99 99 Aantal één gulden Aantal inlagen van f 99 99 99 99 99 99 Totaal van het aantal inlagen in 't boekjaar gedaan Aantal uitbetalingen aan inleggers in ’t boekjaar gedaan Tegoed der inleggers aan het begin van het boekjaar f Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar (Hieronder niet op te nemen de rente, die bij het tegoed is gevoegd). Rente aan de inleggers toegekend a 3*/j pCt. (onverschillig of die rente is uitbetaald dan wel bij het tegoed is gevoegd) f Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hieronder ook op te nemen de aan inleg gers uitbetaalde rente) Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaar Bedrag van het Reservefonds aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarde van de bank aan het einde van het boekjaar Is in het afgeloopen jaar ook verandering gebracht in den rentetax? Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente werd toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in eene andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boek jaars? en in welke spaarbank? Worden door de spaarbank voorschotten ver leend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1137