Bijlage 28 III. 3°. 638 18.845,32 f 19.595,96 1.247,30 f 20.843,26 Neen. f 578,74 38.441,28 OPGAVEN omtrent de Spaarkas der Afdeeling Den Haag van den Nederlandschen Roomsch- Katholieken Volksbond. 68 214 118 5 f 24.062,42 13.800,12 10 100 1000 Boekjaar 1915. inlagen in ’t boekjaar gedaan beneden Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hieronder ook op te nemen de aan inleg gers uitbetaalde rente) Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaar Bedrag van het reservefonds aan liet einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarde van de bank aan het einde van het boekjaar Is in het afgeloopen jaar ook verandering gebracht in den rentetax Zoo ja, wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente werd toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in een andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boek jaars? en welke spaarbank? Eigen beheer. Aantal één gulden Aantal inlagen van f 1 tot beneden f 10 100 1000 en hooger Totaal van het aantal inlagen in *t boekjaar gedaan Aantal betalingen aan inleggers in het boekjaar gedaan Tegoed der inleggers aan het begin van het boekjaar Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar (Hieronder niet op te nemen de rente, die bij het tegoed is gevoegd.) Rente aan de inleggers toegekend a 3 pCt. (onverschillig of die rente is uitbetaald, dan wel bij het tegoed is gevoegd) 405 99 99 .99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1139