114 De oppervlakte der ten behoeve van het onderhoud uitgevoerde herstrating en bestrating met nieuwe mate rialen in alle bovengenoemde straten, behalve die hier boven genoemd onder 1 tot en met 11, bedroeg: 799335 M2. waarvan 578950 M2. bij aanneming, en 220385 M4. door straatmakers van de Gemeente werd uitgevoerd. Onder deze oppervlakten zijn begrepen de voor reke ning van de Gemeentegasfabrieken, de Duinwaterleiding, de Gemeente-Telefoon, de Brandweer, de Electrische Tram, het Gemeentelijk Electrisch Bedryf en de Ge meenteplantsoenen herlegde bestrating. De in 1914 in verband met de tijdsomstandigheden voorloopig aangehouden uitvoering van de werken voor straataanleg tusschen Harstenhoekweg en Stevinstraat en voor die nabij de Schenk (zie jaarverslag over 1914, blz. 128), kwamen ook in het afgeloopen jaar nog niet tot uitvoering. Verbetering van den verbindingsweg tusschen Duin straat en Visschershaven, verband houdende met om- schuiving en verlaging van de stoom trambaan ter plaatse (zie jaarverslag als boven) is in zooverre voor bereid, dat de onderhandelingen met de H.IJ.S.M. aan gaande de werken aan de stoomtrambaan zoo ver zijn gevorderd, dat overeenstemming dienaangaande eerlang tegemoet kan worden gezien. Voor den aanleg, de rioleering en bestrating van eenige straten ten N. O. van de Visschershaven, waardoor mede een verbeterde verbinding met de haven wordt ver kregen, werd in de Raadsvergadering van 19 April een bedrag van f 89.000,— toegestaan. De daarvoor noodige werken worden in eigen beheer door de Gemeente uit gevoerd en kwamen nagenoeg voor de helft tot stand. Voor het verkrijgen van een verbinding tusschen de z.g. boschjes van Poot en de by de Wildhhoeve gelegen Gemeenteterreinen, werd in de Raadsvergadering van 12 Februari een bedrag van f 1500,toegestaan. Het maken van de hiervoor noodige afrasteringen en draai hekken tot afscheiding van de verhuurde terreinen, werd in eigen beheer door de Gemeente uitgevoerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 114