28 11 Neen. Geen. f 971,23 LASTEN. 104,28 1 818,05 153,28 971,33 - f f Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. Inkomsten van bezittingen, rente van beleg de gelden Waardevermeerdering van effecten Andere baten: Winst bij verkoop van spaar bankboekjes, enz, Rente aan de inleggers toegekend f 578,74 Bedrag der administratiekosten 135,03 Waardevermindering v. effecten enz. Andare lasten Totaal der lasten Bedrag van de winst over het boekjaar 10 100 1000 401 180 52 128 16 1 377 Geen. Worden door de spaarbank voorschotten leend'? Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar: a. het bedrag der voorschotten onder borg tocht, (niet die onder hypothecair ver band) verleend b. het bedrag der voorschotten op pensioenen Aantal der in omloop zijnde spaarbankboek jes aan het einde van het boekjaar met een bedrag beneden één gulden .van f 1 tot beneden f 19 100 1000 en booger Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes Aantal scholen, waar gelegenheid tot sparen bestaat Totaal der baten f OPGAVEN SPAARBANK V. D. NEDERL. R.-K. VOLKSBOND. 0,10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1140