29 2 VERSLAG DER BRANDWEER. overeen met dat van het vorige jaar, n.l. respectievelijk 276 en 284. Het aantal vernielde ruitjes van de buitenbrand schellen bedroeg dit jaar 260. Ofschoon dat aantal een 50-tal minder bedraagt dan het vorige jaar, blijft echter het totaal aantal geslaagde en niet geheel tot uitvoering gekomen baldadige alarmeeringen, n.l. 544 (tegen 587 in 1914) nog bedenkelijk hoog. Bij de 305 branden is 34 maal gebruik gemaakt van buitenbrandkranen en stralen van motor- en stoombrand- spuiten, zoodat dus bijna 89 der branden gebluseht zijn met kleine hulpmiddelen. Uit staat G blijkt, dat 9 branden zijn ontstaan ten ge volge van het gebruik van petroleum, d. i. de schoorsteen branden en buitengewone branden (straatbranden enz.,) niet medegerekeml, 4*/s van liet geheele aantal branden. Telt men bij de berekening van dat percentage, behalve de schoorsteenbranden en buitengewone branden evenmin de 27 branden mede, waarvan de oorzaak onbekend is geble ven en vermoedelijk ook meerdere aan het gebruik van petroleum zijn toe te schrijven, dan stijgt het tot ruim 5 Behalve de 2 branden buiten de gemeente, waarbij hulp verleend werd, hadden dit jaar slechts 5 branden van meer beteekenis plaats, n.l. op 31 Januari aan de Barentsz- straat no. 6, alwaar het sousterrain geheel, badkamer, gang en trap naar de le verdieping gedeeltelijk verbrandden; op den 22sten October aan de Koninginnestraat 28—36 in een fabriek van drops- en suikerwerken, alwaar de le en 2e verdieping benevens de kap geheel uitbrandden; op den 24sten October aan de Katerstraat 8A, alwaar van een pak huis kap en zoldervloer geheel verbrandden; op den 28steu November aan de Schoolstraat 14, alwaar in een 3-tal ver trekken een groote partij rijwielen en gramofoons een prooi der vlammen werden en de vertrekken benevens een keuken grootendeels uitbrandden; op den 30sten December aan den Zuid-Binnensingel 357, alwaar van een groote meubelfabriek met zagerij een ijzeren loods in meerdere verdiepingen geheel uitbrandde en de daarin opgeslagen kostbare houtsoorten, voor zoover deze niet verbrand waren, geducht schade leden. Aan gemeente-eigendommen werd de volgende schade toegebracht: Tweemaal een kleine binnenbrand, n.l. op 19 Maart aan den vloer van een kantoorlokaal aan de Gemeentewerf en op 16 November in de school aan de Rijswijksche straat 57, tijdelijk door militairen belegd, waarin eveneens in een tot kantoor ingericht vertrek de vloer doorbrandde. Twee zware binnenbranden en wel op 30 Augustus in een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1142