29 3 VERSLAG OER BRANDWEER. school aan de Langnekstraat 103, welke eveneens door militairen belegd is, waar een der schoollokalen vrij ernstig door het vuur aangetast werd; de tweede had plaats op 28 November aan den Zuidwal 50. Verder 2 buitenbranden, n.l. op 10 Mei en 13 September, respectievelijk in dennen hout in de Scheveningsche Boschjes nabij de Belvedère en in de Nieuwe Scheveningsche Boschjes nabij den koepel aan den Badhuisweg. Eenmaal werd de hulp der Brandweer ingeroepen voor brand in een Rijksgebouw, n.l. op 25 Februari voor een schoorsteenbrand in de Frederikskazerne. De tijd, benoodigd voordat de eerste hulp na ontvangst der brandmelding bij den brand aanwezig was, heeft dit jaar gemiddeld 5 minuten 16 seconden bedragen. Bij de berekening van dit gemiddelde zijn de baldadige alarmee- ringen, brandgeruchten en buitengewone branden buiten beschouwing gelaten. Voor dicht bij kazernen of posten gelegen wijken is dit tijdsverloop korter, voor de verder afgelegen wijken’soms aanzienlijk langer, üit st^at I blijkt, welke de minimum, maximum en gemiddelde tijd is geweest, waarin de ver schillende wijken de eerste hulp ter plaatse aanwezig was. De schade, veroorzaakt door de verschillende kleine en grootere branden, waarbij de hulp van de Brandweer werd ingeroepen, bedroeg in totaal f 83305.77 aan roerend en f 31417.41 aan onroerend goed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1143