29 12 VERSLAG DER BRANDWEER. waar- 111. Korte beschrijving tier voornaamste branden, onder die met persoonlijke ongevallen. 10 Januari. Zware binnenbrand in perceel Korte Groene- wegje 60, welke gebluseht werd niet 1 straal van de water leiding. Ofschoon de brand in korten tijd gebluseht werd, bleek de aangerichte schade aan reclame-artikelen van beduidenden aard te zijn. 13 Januari. Zware binnenbrand in een kleermakerswerk- plaats van Dijckstraat 129, welke met 1 straal van de wa terleiding gebluseht werd. Een voorkamer op de 2e ver dieping met kleedingstoffen en patronen brandde uit, ver moedelijk tengevolge van verkeerde plaatsing van een vulkachel. 15 Januari. Kleine binnenbrand in perceel Laan 20, waar bij een kindje van 8 maanden zich vrij ernstig aan hoofd en linkerhand gebrand had. Het werd door den Gemeente lijken Geneeskundigen Dienst verbonden. De brand was ontstaan door het spelen van de kinderen met lucifers. 26 Januari. Zware binnenbrand in perceel Vinkensteijn- straat 139, waarbij een zolderkamertje grootendeels uit brandde; het werd gebluseht met 1 straal op de water leiding. 28 Januari. Kleine binnenbrand in perceel Korte Loin- bardstraat 14, waarbij de huisvrouw zich door het plaatsen van een petroleumlampje in een stoof, hevig aan het on derlijf brandde. Zij werd door de Brandweer verbonden en door den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst naar het Ziekenhuis gebracht, waar zij den volgenden dag overleed. 31 Januari. Uitslaande brand in perceel Barentszstraat6. In het sousterrain begonnen, verbreidde de brand zich snel door het trappenhuis naar de bovengelegen drie ver diepingen. Het mocht met 2 stralen op de waterleiding gelukken den brand spoedig meester te worden, zoodat de grootste schade zich tot het sousterrain beperkte. 18 Februari. Zware binnenbrand in perceel N. W. Bin nensingel 4, in een droogkamer van een sigarenmakerij. Met 2 stralen op de waterleiding werd de brand bedwon gen en tot die droogkamer beperkt, mj de blussching moest ais gevolg van de groote rookontwikkeling van het rook masker gebruik gemaakt worden. 22 Februari. Zware binnenbrand in een stroopakhuis be boerende bij perceel Kolen wagen slag 148. Met 2 stralen op de waterleiding werd de brand tot het pakhuis be perkt. 4 Maart. Kleine binnenbrand in perceel St. Jacobstraat no. 36, waarbij de kleediug der huisvrouw in aanraking

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1152