2$) 13 VEKSEAG DER BRANDWEER. gekomen was niet het vuur uit een stoof. Zij kreeg daar door zulke hevige en uitgebreide brandwonden, dat ze dientengevolge een paar dagen later in het Ziekenhuis overleed, waarheen zij door den Gemeentelijken Genees kundigen Dienst vervoerd was geworden. 12 Maart. Zware binnenbrand in perceel Willemstraat 45, in een timmermanswerkplaats, die gedeeltelijk uitbrandde; de brand werf! bedwongen met 2 stralen op de waterleiding en den kleinen straal van de motorspuit. Een bergplaats op de binnenplaats vol houtwerken, die reeds vlam had gevat, kon behouden worden. In de vol rookstaande boven woning moest het rookmasker gebruikt worden. 26 Maart. Kleine binnenbrand in perceel Sundastraat 22, veroorzaakt door het te dicht plaats nemen bij een open haard door de bewoonster, waardoor zij zich hevige brand wonden berokkende. Door den Gemeentelijken Geneeskun digen Dienst tiaar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd, over leed zij den volgenden dag. 30 Maart. Kleine binnenbrand in perceel Johannes Camp- huisstraat 76, veroorzaakt bij het openen van een aan de bewoonster toegezonden kistje. Dit kistje toch bevatte een inrichting, die bij het open maken van het deksel een bus- kruitlading deed ontploffen. De bewoonster en haar schoon vader bekwamen brandwonden. De vrouw aan handen en gelaat, de man enkel aan de handen, terwijl zijn baard ver brandde. Ze werden door een dokter uit de buurt verbon den. De vrouw werd door den Gemeentelijken Geneeskun digen Dienst naar het Ziekenhuis vervoerd. 2 April. Uitslaande brand in perceel Terwestenstraat 46. De brand, die waarschijnlijk ontstaan was door met een brandende sigaar in den mond naar kleeren in een linnen kast te zoeken werd met behulp van 2 stralen op de wa terleiding gebluscht. Een achterkamer geheel, een voor kamer gedeeltelijk uitgebrand met belangrijke schade aan het perceel. 8 April. Kleine binnenbrand in perceel Frankenslag 130, veroorzaakt door een gasontploffing in de badkamer. Het dienstmeisje bekwam daarbij aan handen, hals en gelaat brandwonden welke door den Gemeentelijken Geneeskun digen Dienst behandeld werden. Zij werd naar het Zieken huis gebracht. 20 April. Zware binnenbrand in een als opslagplaats van meubilair gebezigd perceel Hugo de Grootstraat 35, waai de ruimte onder den houten vloer benut werd tot berg plaats van stroo en houtwol. De brand werd veroorzaakt door het onvoorzichtig omgaan met een benzinelamp, waarmede ijzeren ledikanten werden afgebrand. Met een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1153