29 17 IV. Personeel en Oefeningen. Het brandweercorps bestond op 31 December uit: 1 Commandant; 2 Eerste Brandmeesters; 2 Brandmeesters; 1 Telegrafist; 1 Schrijver (Typiste); 3 Hoofdbrandwachts le klasse; 10 Hoofdbrandwachts 2e klasse; 2 Machinisten; met 14 stralen kon worden aangetast, nl.. 6 van verschil lende straat-brandkranen, 1 van een binnenbrandkraan, 4 van de stoombrandspuiten en 3 van de motorbrandspuit. De motorbrandspuit en een stoombrandspuit ontnamen hun water aan den Zuid-Binnensingel, dê tweede stoom brandspuit aan een open brandput op de Prinsegracht. De zeer gunstige waterverdeeling. de eenigszins geïso leerde ligging van de loods, die van alle zijden te naderen en aan te pakken was, gevoegd bij een nagenoeg geheele afwezigheid van wind, maakten het mogelijk den brand tot het aangetaste perceel te beperken en hem na eenige uren arbeid in zooverre meester te worden, dat gevaar voor uitbreiding, tot de overige fabrieksgebouwen en tot de nabij de loods gelegen hofjeswoningen, die reeds op last der politie ontruimd waren, als geweken kon worden beschouwd. Na twee uur arbeid kon één stoomspuit inrukken, 21/» uur later de motorbrandspuit. Eerst in dit stadium kon met behulp van werkvolk der fabriek begonnen worden om het aangetaste hout uit de loods te lossen en verder af te blusschen. Met dit werk werd tot tegen den avond door gegaan. Gedurende den nacht bleef het perceel door per soneel en materieel bewaakt. Zeer kort nadat de motorbrandspuit ingerukt was werd de Brandweer dien dag gealarmeerd voor een uitslaande brand in perceel Vijzelstraat 27, waarheen dus onmiddellijk kon worden uitgerukt. De brand gold hier een zolder kamer, die nagenoeg geheel uitbrandde en met 1 straal op de waterleiding werd gebluscht. Bovendien had dienzelfden morgen nog een kleine bin nenbrand plaats in perceel Alexanderstraat 7, waar een loodgieter, door het in brand geraken van een soldeer lamp. zich aan beide handen vrij ernstig verwondde. Hij werd door de Brandweer verbonden. VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1155