29 18 I I 3 Hulpmachinisten; 2 Hulptelegrafisten; 1 Brandwacht-Kraandraaier; 35 Brandwachts le klasse; 44 Brandwachts 2e klasse. Ten einde te voorzien in het tekort aan Hoofdbrand- waehts 2e klasse, ontstaan door de langdurige ziekte van 2 hunner, werd door Burgemeester en Wethouders mach tiging verleend bij schrijven van 8 Juni N°. 4530/74 Afd. G. B. tot het tijdelijk uitbreiden der formatie met een hoofdbrandwaeht 2e klasse, waardoor een brandwacht 2e klasse tot idem le klasse en een idem le klasse tot hoofdbrandwacht 2e klasse bevorderd kon worden. Van déze machtiging werd slechts gebruik gemaakt tot den 3den September, den datum van overlijden van een der hierboven bedoelde hoofdbrandwachts 2e klasse, D. van der Meer, die na een langdurige sleepende ziekte ten grave daalde, 2 dagen nadat hem het diploma voor 25-jarigen trouwen gemeentedienst met gratificatie, op zijn ziekbed was uitgereikt. De Gemeente verliest in hem een getrou wen dienaar. Daar de tweede hierboven bedoelde Hoofdbrandwacht ongeschikt bleef tot werken en hij in verband daarmede vermoedelijk spoedig den dienst zal moeten verlaten, werd bij schrijven van Burgemeester en Wethouders, dd. 24 De cember 1915 N°. 29441/13 Afd. G. B., opnieuw machtiging verleend de formatie tijdelijk te overschrijden, waardoor wederom een hoofdbrandwacht 2e klasse en een brand wacht le klasse aangesteld konden worden. Verder hadden de navolgende mutatiën plaats: Een brandwacht le klasse werd voor den dienst afge keurd en gepensionneerd, waardoor wederom een brand wacht 2e klasse tot brandwacht le klasse bevorderd kon worden. Zes man, die tijdelijk voor één jaar waren benoemd tot brandwacht 2e klasse, verkregen hun vaste aanstelling. Vijf man van het personeel, die behoorden tot hen, die gedurende den tijd der mobilisatie in dienst waren geno men, werden tot tijdelijk brandwacht 2e klasse voor den tijd van één jaar aangesteld. Tien man, die voor den duur der mobilisatie waren aan genomen, werden op verzoek eervol ontslagen. Twee anderen van hen kregen hun ontslag. Daar de hulpmachinist en 2 van de 22 brandwachts, die, zooals in het vorige verslagjaar werd medegedeeld, in militairen dienst waren getreden, weder met klein verlof i VERSLA»; DER BRANDWEER. 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1156