29 20 V. Paarden. op 31 December en 1 8 totaal 8 verleend om door een onderwijzer van het lager onder wijs een facultatieVen herhalingscursus voor het perso neel te doen houden. Onder leiding van den onderwijzer W. van Brouwershaven werd deze cursus, waaraan door 20 brandwachts wordt deelgenomen, begin September ge opend. Een De leeftijden als volgt: 14 12 10 7 7 5 2'/2 Aantal. 1 4 1 2 Aantal. 2 2 2 1 1 Leeftijd. 15 jaar ff n totaal Diensttijd. 7'/2 jaar ff ff ff mi De bovengenoemde ziektedagen zijn naar de ziektege vallen, onder de volgende rubrieken te brengen. van de hoofdbrandwachts bleef belast met het toe zicht op de bluschmiddelen in de Rijks- en Gemeente- gebouwen. Doorgegaan werd met het onderrichten van vier andere hoofdbrandwachts over de inrichting der ge bouwen en de plaatsing der brandkranen aldaar. Ten einde zoo goed mogelijk de met militairen belegde scholen tegen brand te beveiligen werden, na gepleegd overleg met den Plaatselijk Commandant der Residentie, de noodige aanwijzingen aan de detachements-comman- danten gegeven en in deze schoolgebouwen geregeld con- tröle-rondes door de Brandweer gehouden. De bewaking der verschillende publieke vermakelijk heden vorderde dit jaar bij 1958 voorstellingen 3,303 man. Staat K geeft aan, waar en door hoeveel manschappen deze bewaking heeft plaats gehad. Deze bewakingsdienst wijst tegenover 1914 een aanzienlijke vermeerdering aan, voortvloeiende meerendeels uit het gedurende een vol speelseizoen bewaken van den Koninklijken Schouwburg en net openen van den Princesse-Schouwbnrg. diensttijden waren Gedurende het jaar kwamen bij vier paarden ziektege vallen voor, die tijdelijke buiten dienststelling noodzakelijk aakten, met een gezamenlijk aantal van 131 ziektedagen. VERSLAG DER BRANDWEER. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1158