29 21 VI. Kleed ing. VII. Gebouwen. Kreupel Koliek Spierverrekking Totaal 110 dagen. 1 dag. 20 dagen. 131 dagen. De leveranciers van kleeding voldeden aan hunne ver plichtingen. Alle reparation geschieden in eigen beheer. Op 31 December waren op het magazijn aanwezig: 228 werkkielen. 142 werkbroeken. 150 blauwe handdoeken. 12 witte handdoeken. 82 halsdassen. 51 paar handschoenen. 40 paar vingerwanten. 45 beddezakkeu. 62 overtrekken voor hoofdkussens. 139 wollen dekens. 147 beddelakens. 37 gordels. 33 bijlen. 40 bijltasscheu. 81 reddingslijnen. 40 gordelhaken. 65 musquetonhaken. Gedurende 68 dagen werd een paard van den Gemeente lijken Reinigingsdienst in huur genomen. Met het ondershands aankoopen van de fourage, waai-- mede in Augustus 1914 werd begonnen, met het oog op het abnormaal hoog stijgen van de prijzen, werd het ge- heele jaar doorgegaan. Herhaaldelijk werd dooi- gedeelte lijke voeding met andere voedingstoffen, als bostel, ge tracht de uitgaven voor de voeding zoo laag mogelijk te houden. De gebouwen zijn in goeden staat. Steeds doen zich ech ter de gebreken van het Centraalstation in de Prinsestraat in erger mate gevoelen; vooral nijpend is het gebrek aan ruimte voor de voertuigen, dat na in dienststelling van de motorbrandspuit zich voordoet. VERSLAG OER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1159