115 Een voorstel van B. en W. om met het oog op den financieelen toestand van de Gemeente in verband met de buitengewone tijdsomstandigheden te besluiten voor- loopig de totstandkoming van de verkeerswegen Prinse- In dezelfde Raadsvergadering werd besloten tot het, in verband met den voorgenomen bouw van arbeiders woningen bij de Wesselsstraat, doortrekken van die straat tot aan de Langnekstraat en werd daarvoor een bedrag van f 43.000,beschikbaar gesteld. De aanbesteding van dit werk had plaats den 3en September. In de Raadsvergadering van 31 Mei werd goedgekeurd het plan van aanleg van straten op terreinen van de Maatschappij „Koningskade”, gelegen tusschen den Wasse- naarscheweg, den Benoordenhoutscheweg en de Barons wetering. In verband daarmede werd besloten tot aankoop van aan den Wassenaarscheweg ten N. O. van de Barons wetering gelegen, onmiddellijk aan de terreinen van de Maatschappij „Koningskade” grenzende terreinen, ter oppervlakte van 50393 M2., in het uitbreidingsplan be stemd voor straataanleg. Voor het aanleggen van straten op Gemeentegrond bij de krachtens Raadsbesluit van 20 Juli 8914 aan de Naamlooze Vennootschap „Hospitium Hagense” in erf pacht uitgegeven gronden bij de Beek, werd in de Raadsvergadering van 17 Mei een bedrag van f 93.000, toegestaan, waarvan nog f 65.000,— op het betrokken Volgno. der loopende begrooting beschikbaar was en dus aanvulling met f 28.000,werd goedgekeurd. Het w-erk werd den 9en September openbaar aan besteed. Naar aanleiding van een in de Raadsvergadering van 22 Februari gehouden interpellatie werd in de Raads vergadering van 8 Maart besloten een adres te richten tot den Minister van Waterstaat, houdende verzoek tot terugneming van het Wetsontwerp voor het maken van een nieuwen verkeersweg midden door het Haagsche Bosch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 115