30 Art. 18, 4e lid, a, b en c werd niet toegepast. 15. Toepassing van artikel 22 der Woningwet. Artikel 22 der Woningwet werd niet toegepast. Toepassing van artikel 25 der Woningwet. Artikel 25 der Woningwet werd niet toegepast. HOOFDSTUK IV. Onteigening. 17. Onteigening volgens artikel 77 der Onteigeningswet, onderscheiden naar gelang artikel 77, le, 2e en 3e en 4e lid, is toegepast, met vermelding, of de onteigening geschiedde ten name der Gemeente of van vereenigingen, vennoot schappen of stichtingen, krachtens Raadsbesluit of krach tens Koninklijk besluit. Onteigening volgens artikel 77 der Onteigeningswet vond niet plaats. 13. Toepassing van art. 18, 4e lid, a, b en e der Woning wet. Ontruiming of sluiting van onbewoonbaar verklaarde woningen behoefde niet bevolen te worden. Ingevolge artikel 18, 2e lid, der Woningwet werden bij Raadsbesluit van 31 Mei 1915 22 woningen aan de Hoofts- kade onbewoonbaar verklaard. Van de bij artikel 19. 3e lid, der Woningwet gegeven be voegdheid, om bij de Gedeputeerde Staten voorziening te vragen van het besluit tot onbewoonbaarverklaring, werd geen gebruik gemaakt. 14. Ontruiming en sluiting van onbewoonbaar verklaarde woningen, met opgave van het aantal gevallen. De termijnen voor ontruiming van de woningen aan de Voldersgracht no. 7, Weststraat nos. 252258 (even num mers), Nieuwe Molstraat no. 26a, Breedstraat nos. 60, 62, 64 en 82, Nieuwe Molstraat no. 28, Jacob Pronkstraat nos. 19 en 21, Voldersgraeht nos. 122 en 144, werden met zes maan den verlengd. 4 VERSLAG WONINGWET. 16.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1167