30 5 HOOFDSTUK V. HOOFDSTUK VI. Geldelijke steun van gemeentewege. 20. Rentebedragende voorschotten aan personen, tot wie eene aanschrijving tot verbetering is gericht; bedrag, af lossing en rente. Raadsbesluiten ingevolge artikel 29 der Woningwet wer den niet genomen. 21. Voorschotten en bijdragen aan Vereenigingen, Ven nootschappen of Stichtingen verleend overeenkomstig artikel 30 der Woningwet. Uitbreiding van bebouwde kommen. 18. Raadsbesluiten ingevolge artikel 27, le lid, der Wo ningwet. Bij Raadsbesluit d.d. 8 Februari 1915 werd aan den Be- zuidenhoutschenweg gelegen grond en water aangewezen als in de naaste toekomst bestemd voor den aanleg van eene straat. Toepassing van artikel 27, 2e en 3e lid. Raadsbesluiten, als hier bedoeld, zijn genomen resp. op: a. 3 Mei 1915, met betrekking tot grond, gelegen aan de Schouwburgstraat en de Casuariestraat en aan de Kazerne straat; b. 26 Juli 1915, met betrekking tot grond, gelegen aan de Prinsessegracht. De onder a en b vermelde Raadsbesluiten zijn door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd, tegen het verleenen van welke goedkeuring voorziening niet gevraagd is. Bij het onder a vermelde besluit worden de redenen medegedeeld waarom niet tot aankoop of onteigening werd overgegaan. 19. Raadsbesluiten ingevolge artikel 28, le en 2e lid der Woningwet. Toepassing van artikel 28, 3e lid. Art. 28 der Woningwet werd niet toegepast. VERSLAG WONINGWET. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1168