30 6 VERSLAG WONINGWET. Raadsbesluiten, als hier bedoeld, zijn genomen, respec tievelijk op: a. 25 Januari 1915, waarbij aan de Coöperatieve Bouw- vereeniging „Luctor et Emergo” een voorschot, groot ten hoogste 298.400.werd verleend, ten behoeve van den bouw van 120 arbeiderswoningen op een terrein, gelegen tusschen de Kempstraat, de Wolmaransstraat, het Wol- maransplein en de Fisherstraat, ouder voorbehoud, dat aan de Gemeente door het Rijk een gelijk bedrag worde voor geschoten; b. 8 Februari 1915, waarbij aan de, Woningbouwvereeni- ging „Volksbelang” een voorschot, groot ten hoogste 466.500.werd verleend, ten behoeve van den bouw var. 200 arbeiderswoningen, 4 winkels c.a„ 2 werkplaatsen en eene waterstokerij, op een terrein, gelegen aan de Fisher straat, de Langnekstraat, het verlengde der Wesselsstraat en eene evenwijdig met de Langnekstraat loopende, nog geen uaani dragende, straat, onder voorbehoud, dat aan de Gemeente door het Rijk een gelijk bedrag worde voorge schoten e. 8 Februari 1915, waarbij aan de Vereenigiug „Verbete ring zij ons Streven” een voorschot, groot ten hoogste 122.000.werd verleend, ten behoeve van den bouw van 54 arbeiderswoningen op een terrein, gelegen aan de Krit- zingerstraat, onder voorbehoud, «lat aan de Gemeente door het Rijk een gelijk bedrag worde voorgeschoten; d. 8 Februari 1915, waarbij aan de „Algemeene Coöpera tieve Woningvereeniging” een voorschot, groot ten hoogste 218.000.—, werd verleend, ten behoeve van den bouw van 90 arbeiderswoningen op een terrein, gelegen ten Zuid oosten van het speelterrein aan de Beyersstraat, onder voorbehoud, dat aan de Gemeente door het Rijk een gelijk bedrag worde voorgeschoten; e. 18 October 1915, waarbij aan de Woningvereeniging „die Haghe” een voorschot, groot ten hoogste 652.000.—, werd verleend, ten behoeve van den bouw van 286 arbeiders woningen, 8 winkelwoningen en eene waterstokerij met bergplaats, op terreinen, gelegen ter weerszijden van de Wenckenbachstraat, onder voorbehoud, dat aan de Ge meente door het Rijk een gelijk bedrag worde voor geschoten. 22. Overdracht van gronden en gebouwen aan Vereeni- gingen, Vennootschappen of Stichtingen overeenkomstig art. 31 der Woningwet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1169