116 Een plan voor den aanleg van straten op terreinen aan den Trekweg, werd in verband met de stichting van een arbeiderswijk aldaar, goedgekeurd in de Raads- gracht—Elandstraat, Groote Markt— Fluweelen Burgwal, Prins Willemstraat—Badhuiskade, alsmede de doortrek king van de Muzenstraat en de verbreeding van de Heulstraat uit te stellen en derhalve niet voort te gaan met de daarvoor noodige onteigeningen, werd in de Raads vergadering van 9 Augustus verworpen. In de Raadsvergadering van 30 Augustus werd ten fine van praeadvies in handen gesteld van B. en W. een verzoek van P. C. v. d. Zijde c. s., om bij een door B. en W. gedaan voorstel tot goedkeuring van den aanleg van straten bij de Theresiastraat op de terreinen van de Maatschappij „Laan van Meerdervoort”, speciaal te bedingen, dat de Theresiastraat in haar geheel en op de volle breedte over den geheelen eigendom van ge noemde Maatschappij moet worden aangelegd en in gebruik gesteld. In verband met den voorgenomen bouw van volks woningen en Gemeentescholen op terreinen bij de De la Reijkade, werd in de Raadsvergadering van 30 Augustus besloten tot het voltooien van eenige op Gemeenteter- reinen liggende straten, waarvan de zandbanen reeds gedeeltelijk waren aangelegd. Het daarvoor noodige be drag van f 121.000,werd in dezelfde Raadsvergadering toegestaan. De aanbesteding had plaats op 4 November. Een verzoek van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, om vaststelling van de plannen tot verbetering van de toegangswegen naar de stad aan de zijde van het Haagsche Bosch, werd in de Raadsver gadering van 18 October in handen van B. en W. ge steld ten fine van praeadvies. In dezelfde Raadsvergadering werd eveneens ten fine van praeadvies in handen van B. en W. gesteld een motie van het Gemeeteraadslid J. J. Verburg, strekkende tot niet uitvoering van de voorgenomen doorgraving van de Delftsche laan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 116