T 30 I 7 VERSLAG WONINGWET. b. 8 Februari 1915, waarbij aan de Woiringbouwvereeni- ging „Volksbelang” een terrein, gelegen aan de Fisher- straat, de Langnekstraat, het verlengde der Wesselsstraat en eene evenv ijdig met de Langnekstraat loopende, nog geen naam dragende, straat, in erfpacht is uitgegeven ten behoeve van den aanbouw van arbeiderswoningen; d. 8 Februari 1915, waarbij aan de „Algemeene Coöpera tieve Woningvereeniging” een terrein, gelegen ten Zuid oosten van het speelterrein aan de Beyersstraat, in erf pacht is uitgegeven ten behoeve van den aanbouw van arbeiderswoningen; e. 18 October 1915, waarbij aan de Woningvereeniging „die Haghe” terreinen, gelegen ter weerszijden van de Wenckenbachstraat, in erfpacht zijn uitgegeven ten be hoeve van den aanbouw van arbeiderswoningen. 23. Aankoop van gronden en gebouwen overeenkomstig art. 31 der Woningwet. Raadsbesluiten, als hier bedoeld, zijn genomen, respec tievelijk op: a. 8 Februari .1915, waarbij is gekocht een terrein, nabij de Wesselsstraat gelegen, teneinde dit met een ander aldaar gelegen terrein te zamen, aan de Woningbouwver- eenling „Volksbelang” in erfpacht uit te geven ten be hoeve van den aanbouw van arbeiderswoningen; b. 28 Juni 1915, waarbij is gekocht grond, gelegen in het Laakkwartier nabij den Rijswijkseheweg, teneinde dezen aan de Woningvereeniging „die Haghe” in erfpacht uit te geven ten Itehoeve van den aanbouw van arbeiders woningen. Raadsbesluiten, als hier bedoeld, zijn genomen, respec tievelijk op: a. 25 Januari 1915, waarbij aan de Coöperatieve Bouw- vereèniging „Luctor et Emerge” een terrein, gelegen tus- sclien de Kampstraat, de Wolmaransstraat, het Wolmarans- plein en de Fisherstraat, in erfpacht is uitgegeven ten behoeve van den aanhouw van arbeiderswoningen; c. 8 Februari 1915, waarbij aan de Vereeniging „Ver betering zij ons Streven” een terrein, gelegen aan de Krit- zingerstraat, in erfpacht is uitgegeven ten behoeve van den aanbouw van arbeiderswoningen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1170