31 In 1913. 95 59 38 9 4 266 1914. 79 68 268 1914 minder. III. Verschillende Opmerkingen. 7 11% 1 25% 2 1 2 16 17% 3 33% Deze overzichten doen zien, dat de belangrijke vermin dering van den invaliditeitsdnur, die in 1912 is ingetreden, zich in 1914 evenals in 1913 wederom heeft gehandhaafd. Een in onderdeelen doorgevoerde vergelijking van het aantal ongevallen en den invaliditeitsdnur in de jaren 1913 en 1914 is in den volgenden staat opgenomen. In de tabellen I t/m. III zyn de ongevallen in het jaar 1914 gerangschikt respectievelijk naar het uur, den dag en de maand, waarin zij plaats vonden. Bij iedere rubriek is aangegeven, welk percentage van het totaal aantal de in die rubriek voorkomende ongevallen uitmaken. Bovendien is ter vergelijking aan elk der staten toegevoegd een over zicht van de overeenkomstige percentages over de jaren 19031914 te zamen. Uit tabel I blijkt, dat zich in het jaar 1914 wederom heeft voorgedaan het algemeen waargenomen verschijnsel, dat de meeste ongevallen plaats hebben tusschen 10 en 12 uur en het aantal eveneens aanzienlijk is kort na den aan vang van den tweeden werktijd, dus tusschen 2 en 4 uur. Belangrijke afwijkingen met betrekking tot het geheele tjjdvak 1903 1914 toont het jaar 1914 niet. Een vergelijking van tabel II met den overeenkomstigen staat uit de vorige jaarverslagen geeft tot geenerlei conclusie aanleiding, terwijl tabel III voor het geheele tijdvak 1903 1914 een regelmatige verdeeling van het aantal ongevallen over de verschillende maanden toont. Tabel IV geeft een verdeeling van de ongevallen naar Aantal ongevallen 61 5 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. JAAR. 8-7 8—14 15 Totaal. dagou. 60 40 6 5 1914 meer. minder dan 3 1% 2% 5% Invaliditeitsdnur langer I dan 42 'blijvend "i(doch niet I blijvend) j ln‘ valide.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1179