117 vergadering van 25 October. Voor de uitvoering van een gedeelte van het plan werd een bedrag van f 283.295,uitgetrokken. De aanbesteding had plaats op 18 November. In afwachting van de uitspraak van het Gerechtshof in de aanhangige procedure over het eigendomsrecht van den Hofvijver, werd in de Raadsvergadering van 2 November aangenomen een motie van de Raadsleden Mr. Franzie Berenstein c.s., waarbij Burgemeester en Wethouders worden uitgenoodigd tot het indienen van voorstellen in zake onteigening van de perceelen aan de N.O.zijde van het Buitenhof, en van het gebouw der sociëteit „De Place Royal”, ten behoeve van den aanleg van een straat van het Buitenhof naar den Kneuterdijk. Daarop is door Burgemeester en Wethouders onder dagteekening van 24 December voorgesteld om, wanneer de Raad mocht intrekken zijn besluit van 21 Juni 1909 voor het maken van een verbindingsweg over de West zijde van den Hofvijver, de noodige stappen te doen voor het verkrijgen van bovenbedoelde onteigening, ten einde de verbinding van het Buitenhof met den Langen Vijverberg te maken volgens het in 1909 overgelegde plan van Dr. Berlage. 2) In de Raadsvergadering van 6 December werd be sloten tot kostelooze overname van de voor straataanleg bestemde gronden op de terreinen van de in staat van faillissement verkeerende N. V. Haagsche Maatschappij van Onroerende Goederen, gelegen ten N.O. van de Johannes Camphuisstraat, tusschen de Juliana van Stoloerglaan en den Schenk. Een voorstel tot goedkeuring van een plan voor den aanleg van straten in het Noordelijk gedeelte van het Park Zorgvliet, werd onder dagteekening van 26 Novem ber bij den Raad aanhangig gemaakt. 3) De aanbesteding werd geimprobeerd, de herbesteding had plaats op 13 Januari 1916. 2) In de Raadsvergadering van 3 Januari 1916 werd het Raads besluit van 21 Juni 1909 ingetrokken en het voorstel van 24 December 1915 aangenomen. 3) De behandeling van dit voorstel werd aangehouden in de Raads vergadering van 17 Januari 1916.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 117