31 6 FINAXCIËELE RESULTATEN. 9- 2.917,22» h. den leeftyd en toont weder een vermindering van het aantal getroffenen voor de leeftijdsgroep 20—29; daarentegen blijft het percentage voor de groep 30—39 boven dat, geldend voor het geheele tijdvak 19031914. In tabel V is een overzicht gegeven van de ongevallen, verdeeld naar de getroffen liehaamsdeelen, terwijl de tabellen VI en VII bijzonderheden geven omtrent de ongevallen, die voorloopige of blijvende renten ten gevolge hadden. 1.162,37 3.478,88 5 820.06 3.724,62 5 82,615 f a. b. d. e. f- 6.512,41» 34,50 f 18.732,69» By vergelijking met het vorige jaar, blijkt uit boven staand overzicht, dat de kosten in het jaar 1914 aanzienlijk zijn verminderd, waarby echter niet uit het oog moet worden verloren, dat zij iu 1913 abnormaal hoog waren. By verge lijking der afzonderlijke posten valt de grootste vermindering te constateeren iu de bedragen onder d en f. Ook het bedrag onder a is aanzienlijk afgenomen, zoo- dat niet alleen de toename, die dit bedrag in 1913 onderging, is genivelleerd, maar het zelfs lager is dan in 1912, zoodat wellicht de veronderstelling in vorige jaarverslagen geuit, dat een blijvende verbetering van dit bedrag zou zijn in getreden, juist is en het jaar 1913 slechts een uitzondering heeft gevormd. De premie, door de Gemeente in het „Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallen wet 1901” gestort over 1914 bedraagt f 33.246,82, zoodat dit jaar een overschot heeft opgeleverd van f 33.246,82 f 18.732,69» f 14514,12». De administratie van het Fonds, gevoerd door het Gemeen telijk Pensioen bureau, heeft wederom slechts een zeer klein bedrag aan kosten veroorzaakt. De kosten der in het jaar 1914 voorgekomen ongevallen hebben bedragen: Kosten van geneeskundige behandeling. tijdelijke uitkeeringen voorloopige renten Contante waarde van blijvende renten Begrafeniskosten Contante waarde van renten aan nage laten betrekkingen Aandeel in de Administratiekosten der Ryksverzekeringsbank Administratiekosten van het „Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1901” VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. f: n r> n c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1180