31 7 VEILIGHEIDSMAATREGELEN. De Chef van het Pensioenbureau, J. G. KRUIS. Sedert de opgave in het vorige jaarverslag zijn de vol gende veiligheidsmaatregelen getroffen: Reinigingsdienst. De planken, welke op den Asehstaal te Scheveningen gebruikt worden voor het kruien der vuilnisstoffen uit de loods in de spoorwagons, zijn op zoodanige breedte gemaakt, dat een kruiwagen daarop kan worden neergezet. Ziekenhuis. De hardsteenen tegels van de hellingen der verbindings- gangen van het oude naar het nieuwe gebouw, die wegens gladheid gevaar opleverden, zijn vervangen door een gemet selde bestrating. Een uitvoerig overzicht van de kosten der ongevallen in 1914 (met uitzondering der administratiekosten) bevat tabel VIII, terwijl in tabel IX een vergelijking is opgenomen van de gemiddelde kosten per ongeval voor de ongevallen met een invaliditeitsduur van ten hoogste 42 dagen, ingedeeld in de rubriekenminder dan 3 dagen, van 3—7 dagen, van 8—14 dagen en van 1542 dagen. Een vergelijking met de overeenkomstige cijfers over het vorige jaar doet zien, dat de gemiddelden in alle rubrieken iets hooger zijn; voor de vier rubrieken te zamen bedroegen de gemiddelde kosten f 15,05. Telefoondienst. Bij dezen tak van dienst is overgegaan tot het plaatsen van gummivoetstukken voor ladders ter beveiliging tegen het uitglijden. Duinwaterleiding. Om de drijfriemen van een nieuwe electrisch gedreven draaibank voor metalen werden kokers met metalen vlecht werk aan gebracht. VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1181