si o Bijlage 32 11 Terkzaanih eden a. 1 3 I io 142 2304 285 427 Totaal Gem. Ziekenhuis. Alg. Begraafplaats Bank van Leening 5 1 2 93 30 5 6 1017 384 299 202 137 106 84 50 14 4 7 2 4 329 45 24 10 3 8 4 4 236 15 19 4 3 - 3 2 Gedurende het jaar 1915 werden ingevolge artikel 48, 2de lid, van het Werkliedenreglement 1911 in handen van het Scheidsgerecht gesteld 409 inededeelingen van straffen, op gelegd krachtens art. 47, en 18 medeelingen van schadever goedingen, opgelegd krachtens de artikelen 14 en 15 van genoemd reglement. De straffen hestonden in: 405 maal boete of verminde ring van loon gedurende zekeren tijd, éénmaal niet-uitbe- taling van loon gedurende de door Burgemeester en Wet houders uitgesproken schorsing van 6 dagen en driemaal niet-eervol ontslag. Tegen 10 straffen en schadevergoedingen werd beroep in gesteld, d. i. tegen 3 minder dan in 1914. Deze straffen en schadevergoedingen, alsmede de daar tegen ingestelde beroepen, zijn als volgt over de hierna ge noemde takken van dienst te verdeelen: Gasfabrieken Gem. Reiniging Gemeentewerken Duinwaterleiding Telephoon Eleetrisch bedryf Plantsoenen Openbaar Slachthuis VERSLAG van de werkzaamheden en de samenstelling van het Scheidsgerecht voor Gemeentewerklieden over het jaar 1915. Tak van dienst. I Aantal werklieden op 31 Dec. 1915. Totaal aantal straffen en schade vergoedin gen. Straffen i en schade- f vergoeding I wegens andere redenen. i Straffen I wegens te laat 1 komen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1189