I I Pi 118 Bij Kon. Besluit van 22 December 1915 No. 19 werd de fatale termijn, gesteld in de Wet van 16 October 1914 (Stbl. no. 488), waarbij het algemeen nut is bepaald van de onteigening voor verbreeding van het Z. W. gedeelte Van de Heulstraat, met 6 maanden verlengd en dus In de Raadsvergadering van 26 Juli werd vastgesteld een verordening, houdende verbod tot aan bouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen aan de Prin- sessegracht, in de Raadsvergadering van 14 December 1914 aangewezen als in de naaste toekomst bestemd voor aanleg van eene straat (zie jaarverslag over 1914 blz. 133). Ten einde den Bezuidenhoutscheweg tusschen Helena straat en de Carpentierstraat te zijner tijd een breedte van 18 AI. te kunnen doen verkrijgen, werd in de Raadsvergadering van 8 Februari een strook grond en water aan de N.W.zijde van den Bezuidenhoutscheweg bij de villa Carolinenhof en aangrenzende perceelen aangewezen als in de naaste toekomst bestemd voor aanleg van straat. Een verordening, houdende verbod tot aanbouw en herbouw van gebouwen op grond, gelegen aan de Schouw burgstraat en de Casuariestraat en eenzelfde ver ordening, betreffende een strook grond aan de Kazerne straat, welke gronden ingevolge Raadsbesluit van 6 Juli 1914 (zie jaarverslag over 1914 blz. 133) waren aange wezen als in de naaste toekomst bestemd voor aanleg van een straat, werden vastgesteld in de Raadsvergade ring van 3 Mei. In de Raadsvergadering van 1 Februari ontvingen Burgemeesters en Wethouders machtiging tot het doen van de noodige stappen, ter verkrijging van onteigening van perceel Kerkstraat No. 9, noodig voor de uitbreiding van de openbare lagere school aan de Kerkstraat. Het daartoe strekkend adres werd den 15JuniaanH.AI.de Koningin toegezonden. De stukken, bedoeld bij art. 6 der Onteigeningswet, ter voldoening aan art. 7 dier wet, werden ter visie gelegd van 9 Juli tot en met 18 Augustus d.a.v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 118