32 J 2 i 5 VERSLAG V. H. SCHEIDSGERECHT V. GEMEENTEWERKL. f 1.— f 0.50 vernietigd. 2 2 8 4 1 1 4 st. 3 st. 1 1 2 10 2 1 Totaal algem. stemmen 5 st. 2 st. Verhouding der stemmeiL f 2.50 f 2.— To taal. vermind. I met andere! omschry- iverminderd. ving van het feit I gehand haafd. Aantal gevallen, waarin de opgelegde straf of schadevergoeding werd De straffen en schadevergoedingen, waartegen in beroep werd gekomen, waren: tweemaal niet-eervol ontslag wegens diefstal. f 2.50 boete wegens dronkenschap. dienstweigering. misleiding van den opzichter om vrij van dienst te krijgen. onbeschoft optreden en het bezigen van onzedelijke uitdrukkingen tegenover het publiek. insubordinatie. Tweemaal f 0.20 boete w egens plichtverzuim. f 13.schadevergoeding wegens schade, veroorzaakt door een aanrijding. Van bovengenoemde 10 beroepen werd één beroep niet- ontvankelijk verklaard, daar de termijn in art. 55, le lid, van het Werkliedenreglement gesteld voor de inzending van het beroep, niet was inachtgenomen en naar het oor deel van het Scheidsgerecht er geen bijzondere omstandig heden zich hadden voorgedaan, die een behandeling der zaak desalniettemin zouden kunnen rechtvaardigen. Bij deze uitspraak werd n.l. overwogen, dat bijzondere omstan digheden aanleiding kunnen geven, dat het Scheidsgerecht zich bevoegd acht om zoodanig beroep te behandelen. Het in het verslag over het jaar 1914 bedoelde beroep, dat wegens het onder de wapenen zijn van den appellant en eenige getuigen in genoemd jaar niet behandeld kon worden, is thans wèl in behandeling genomen, zoodat een beslissing is genomen over 10 straffen. Het volgende staatje geeft een overzicht van den aard dier uitspraken en van de verhouding der stemmen, waar mede die uitspraken verkregen werden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1190