BJjlage 32 A VERSLAG van de werkzaamheden der commissie van advies, bedoeld in VIII van het Ambtenarenreglement, over 191b. Advies werd uitgebracht in 5 gevallen, waarvan 4 maal op verzoek van Burgemeester en Wethouders overeenkom stig het 2de lid van artikel 49 van het Ambtenarenregle ment en 1 maal omtrent een, overeenkomstig het 1ste lid van genoemd artikel ingesteld beroep. Van deze 5 gevallen betroffen er 2 ambtenaren en beambten, vallende onder Categorie D. I. van het „Reglement voor de aanwijzing en aftreding van de leden der Commissie van Advies, bedoeld in VIII van het Ambtenarenreglement” en 3 ambtenaren vallende onder Categorie E. De samenstelling vau de Commissie onderging in zoo verre wijziging, dat in plaats van den heer Mr. L. N. Roodenburg, die als zoodanig bedankte, als lid voor Cate gorie C. en als plaatsvervangend lid voor de Categorieën D. II. en E., overeenkomstig artikel 50, 1ste lid, sub C. van het Ambtenarenreglement werd aangewezen de heer W. Tolsma.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1192