Ft 1. 33 33 3 2 e c ts H LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELDE wie met het RI C H TI N G. van BREEDTE. het voetpad of dej onderhoud is belast. SOORT en KLASSE. kunstwerken. HET VOETPAD. 8. 10. 6. 9. 5. 4. .3. 2. Breedte. Lengte. Klasse. Soort. 250 M. 1ste 1,2. 415 M. ld. Idem. 585 M. ld. ld. Idem. 1.50 Meter. 885 M. 2e Zandweg. Iweg loopt de Westlandsche .(Stoomtram. De 8 Meter, waar van 3.50 Meter rij weg, overigens bermen. a. Een duiker ran ijzeraard NAAM der EIGENAREN van den weg. de eige- ar; dien Met de "trensregeling Tet van 31 De cember 1902, Staatsblad No. 262) is dit ge deelte van den Loosduinsche weg binnen de gem. ’s-Graven- hage komen te liggen. c o van 1 190H, Staatsblad berm. 6 Meter, waar van het middra over 3 Meter ver hard. De eigenaren genoemd sr in kolom 7. De eigenaren genoemd in ko lom 7. Ter vervanging van het slag, zooals dit is om schreven in den bil besluit van 13 Juli 1910 vast- gestelden legger. Burgem. en Besluiten van' Wethouders deriGed. Staten, d d.iregeling Gem. ’s-Graven-i23 April/8 Mei|'.“ P hage. |1906, G.S. No. 72, Staatsblad De eigenaren van jde kadastrale per-; (ceelen gem. ’s-Gra-; venhage, Sectie lA.N. nos. 143 en 144 en Sectie A.N. :no. 545. Met de grens- J (Wet van 31 Dec. 1902, No. en van 15/23 Juli;262) is de grond, 1907,G.S.No.98cwaarop de Ver lengde Eljk- en Duinsche laan is aangelegd, binnen de Gem. 's-Gravenhage komen te liggen, AANWIJZING met een letter op de teekening van de daarin kunstwerken. £■5-= Van 20 M. ten Zuid-Westen van de laan naar Rustenburg in Zuid-Westelijke richting tot do grens der gemeente Loosduinen. 4,5a, i Du inslag tusschen de verlengde Ejjk- en Duinsche laan - en den weg naar Hanenburg. 4, 5, 'Verlengde Kijk- en Duinsche laan. Van de grens der gemeente Loosduinen nabjj de begraaf plaats Eük en Duinen in N.-W. richting tot de N.-W. grens van het kadastrale perceel gemeente ’e-Graven hage, Sectie A. M. No. 12. j 17 Meter, waar- vanS.Meterrijweg.k v- (2,20Metervoetpad.|,UIïen- (overigens bermen.! Met de grens regeling (Wet van 31 Decem ber 1902, Staats blad No. 262) is dit gedeelte van de Eijk en Duin- scheiaan binnen de gem. ’s-Gra- venhage komen te liggen. Van het Noordelijk einde van de E(jk- en Duinsche' Laan in N.-W. richting! ongeveer evenwijdig met de grens der gemeente Loos duinen tot op 50 M. uit do N.-W. grens van het kadas-j trale perceel gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. H.,l No. 144, van welk punt do weg Zu id waarts afbuigt naar het grondgebied van Loos duinen. Van de verlengde Eljk- en Duinsche laan, van de N.-W. grens van het kadastrale per ceel gem.'s-Gravenhage, Sec tie A. M., No. 2920 af in N. richting tot nabjj het per ceel kadastraal Sectie A. N., No. 281 en vandaar in N.-O. Ion gom. ’s-Gra- venhage, sectie I A.M. Nos. 457, 469 en 459 van den; Noord-Westelij- ken berm, de (Naatnlooze Ven- Inootschap 's-Gra- ven haagscbeMelk- i inrichting „de ISierkan” van den (duiker. Van de op de kad. Iperceelen gem. ’s-Gravenhage, Sectie A.N. no. 143 en 285 vallende ge deelten van den weg resp. de eige naren van die per- ceelenvan het 3, 4, (Ehk- en laan. Loosduinsche weg. Klinkerweg en voetpad. De eigenaren; genoemd in ko lom 7. BENAMING gg J VAN DEN WEG OF VAN De gem. ’s-Gra- De gem.’s-Gravenhage Burgem. en Overeenkomst A. Langs dezen venhage van den met den weg, het voet-Wethouders der gesloten tus- I4- weg, het voetpad pad en de bermen, de gem. ’s-Gra ven- scheu den Staat Westlandsche en den Zuid-Ooste-Naamlooze Vennootseh. hage over den der Nederlanden/ ijijken berm, de ’s-GravenhaagscheMelk- weg,het voetpad en de gemeente^boomen op den eigenaren van de inrichting „de Sierkan’/en de bermen.de ’s-Gravenhage i Noord-Westeljj- kadastralo percee- met den duiker. Naamlooze Ven- ilen gem. ’s-Gra- -nootsch. ’s-Gra-|Juli 1907 (Wet; 1 venhaagsche Melkinrichting „de Sierkan” over den duiker. Duinsche Koolasch weg. De eigenaren van de kadastrale pei ceelen gem. ’s-Gra- venbage, sectie 1 A.M. Nos. 12 en 13. NAAM VAN Vermelding der HEN, die het b®w^P. en bescheiden I beheer daarover omtrent den voeren. eigendom, het onderhoud of het beheer. lop den 26sten,ken berm behoo- ’ren aan de eige- 13 Januari naren van dien No. 20).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1194