33 33 II 5 4 §»g 1. I I r LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELDE wie met het RICHTING. BREEDTE. bet beheer. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. 3. 2. Breedte. Lengte. Klasse. Vervolg.) Soort. j Zandweg. 2e 4, 5a. Duinslag, enz. 900 M. IStO id. 8, 8. Meerweg. 780 M. 10, 11. Hoefkade. id. i Puinweg. De eigenaren genoemd 720 M. id. burg”. 6, 7c, Weg naar „Hanen- 7a. Het Bestuur van den Eskamppolder. Burgem. eu Wethouders der! Gem. ’s-Gra ven-! hage. Deze weg wordt gekruist door de stoomtrambaan der H. IJ. 8. M. bD c nen 1.80 M., 2e gedeelte ien. L, 5.9 a a! Het2e gedeelte is alleen be stemd voor voet gangers. Met de grensregeling (Wet van 81 De cember 1902. Staatsblad No. 262) is dit ge deelte van den Moerweg binnen de gem. 's-Gra- venhage komen te liggen. Het Bestuur van den Es- kamppolder. landhoof- de eigenaren van Ide kadastrale per-; b. een duiker ceelen gem. ’s-Gra-i van cement- Burgem. en Wethouders der Gem. ’s-Graven- Koolasch- weg. AANWIJZING I met een letter >p de teekening van de daarin j gelegen kunstwerken. Koolasch- weg en voetpad. Van het. N.-W. «inde van do Beeklaan in Z.- W. richting tot de hoeve „Hanenburg”. Van 7 tot 12 M. met inbegrip val de bermen onhalv grenssloot, waar van 1ste gedeelt 8 M. rijweg en 3 gedeelte 1.26 M voetpad. een houten mg. b. een rug. 6, 7. Weg naar rust”. Met de grens regeling (Wet van 31 Dec. 1902, Staatsblad No. 262) is deze weg 12 M., waar- n ongeveer 4 rijweg, overigen bermen. Van 390 M. ten Z.-W. van de Z.-W. rooiloon van de Vaillantlaan in Z.-W. rich ting tot de Lange Laak of Beekwatering. Ie 150 1 waarvan voetpar L80M., 2e ge' lang 440 M., M., waarvan voet pad 1.35 Metei seton. 3e gedeelte lan| 810 M., 6.50 M waarvan voetpa- 2.10 Meter. 3048 M., waarvan 1ste gedeelte rijweg 1960 M., 2e gedeelte voetpad 1088 M. Eskamppolder. (Vervolg.) overige gedeelte; de Gem. ’s-Gra- venhage. gedeelte lam «.een houten! Van de eerstel De Meter, 6.30 M. rrug met stee-126 M. van den weg j hage. .„Jastrale per-i <»w> venhage. Sectie N.! Nos. 1688 en 1685;; van het overige gedeelte en van; den duiker de gem. 's-Gravenhage van de brug de Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goede-! ren „Houtrust”, 6 M., waarval 2.60 Meter rijweg overigens bermi'n van SOORT en KLASSE. HET VOETPAD. „Hout-! Grindweg en voetpad. Van de peróee- Degem.’s-Gravenhage, ilen,kad.sectie A.C.Ibehalve met de gedeel- iNos. 37, 46, 47 eniten kad. sectie L. No 58 de gem. ’s-Gra-i5871 en 5872, die door de hage. venhage en van deleigenaren daarvan wor- perceelen, kad. |den onderhouden, sectie L. Nos. 6871! en 6872 en sectie A. C. Nos. 2,13,14 en SI de eigenaren van die perceelen. Van den weg de P_ eigenaren van de in kolom 7. houten kadastrale percee len gem. ’s-Gra- venhage, sectie A.N. Nos. 45,46 en NAAM I I Vermelding der! der AANWIJZING NAAM VAN bewijzen en EIGENAREN HEN, die het bescheiden van wie met het omtrent den den weg, bebeer daarover eigendom, het het voetpad of de; onderhoud is belast, i voeren. onderhoud of j I kunstwerken. I het beheer. I gem. ’s-Gra ven- £-5 -ë BENAMING g| VAN DEN WEG OF VAN richting tot den weg naar Hanenburg. Van de zuidzijde van del brug over de afzanderijvaart! ten Z.-O. van de hoeve- „Kranenburg” af in N. en N.-O. richting over het ter-( rein dier hoeve tot den Z.-W. berm van het afvoerkanaal,! verder over dien berm tot| den N. hoek van het kadas trale perceel gemeente ’s-Gra- venhage, Sectie A.K..No.838! !en vandaar in W. en Z.-W. richting tot nabij de N.-O. -grens van het kadastrale perceel gemeente ’s-Graven- hage, Sectie A. O. No. 49 Ivan „Houtrust”. Van de brug over de Laak ten Z.-O. van de De la Rey- kade langs de Lange Laak ■en de Korte Laak tot de grens der gemeente Loos- duinen nabij het stoomge maal van den Eskamppolder. De eigenaren genoemd in ko lom 7.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1195