7 6 33 33 3 fa sih 5 LEGGER DER WEGEN ÉN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. I BENAMING AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELDE VAN DEN WEG wie met het RICHTING. van BREEDTE. OF VAN 5. 6. 7. 9. 10. 8. 3. 2. Breedte. Vervolg.) Lengte. Klasse. Soort. (Vervolg.) 1ste 7a. 508 M. id. 882 M. Burgemeester Klinkerweg. id. 12, 14. Harstenhoek weg. 4 Meter. De Z. H.E.S. M. De Z.H.E.S.M. 310 M. id. Deze weg wordt Burgemeester id. 18, 14. Pompstation sweg. De gem. ’s-Graven- 790 M. id. Augustus 1875. Do eigenaren genoemd 14, 15. Weg langs het Duin- waterkanaal. 6, 7c, Weg naar „Hanen burg". Kei- en I klinkerweg. Koolasch- weg. Koolasch- weg. 10 M., waarvan 5 M. rijweg, overi gens bermen. Burgemeester Akte van 81 en Wethouders Augustus 1874 gekruist door de Augustus 1875. E. S. M. Akte van 6 De- Ken riool van Porth-cement- Akte van 31 1874 a <p tx K 24 NAAM der EIGENAREN van den weg, G OS a. >rug. gem. ’s-Gra- en akte van 7 baan der Z. H venhage, met uitzondering van het gedeelte cember 1904. kad. sectie V, No. 3050 ged., waarover de Z. H. E. S. M. het beheer voert. Van de Laan van Meerder- I voort tegenover de Faliren- Iheitstraat in N.-W. richting I tot den weg naar Hanenburg. Vermelding deri bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom, het 1 onderhoud of het beheer. SOORT en KLASSE. HET VOETPAD. der gem. ’s-Gra- en akte van 7 venhage. 76, 7c. Verbindingsweg tusschen Laan van Meerdervoort en den weg naar „Hanenburg”. Burgemeester en Wethouders Augustus der gem. ’s-Gra- en akte van 7 venhage. AANWIJZING met een letter I ip de teekening van de daarin I gelegen kunstwerken. I 121, Parallelweg ten 12a, I Noorden van j baan der Van den Badhuisweg tegen over den Wagenaarweg in nagenoeg Noordelijke rich ting naar den Watertoren. i NAAM VAN HEN, die het beheer daarover voeren. i Van 100 M. ton N.-O. van ■de viaduct der Z. H.E. S. M. in Noord-Oosteiyke richting itot den Watertoren. Langs de N.-W.-zyde van het Duinwaterkanaal tot de grens der gemeente Wasse naar. 9.50 M., waarvar i5 M. rijweg, overi gens bermen. Klinkerweg, de Zuid i Hollandsche Elec- l trische Spoorweg- Maatschappij. 1695 M., waarvan 1ste gedeelte lang 1380 M. kei- en klinkerweg en 2e gedeelte lang 315 M. klinkerweg. binnen de gem. ’s-Gravenhage jkomen te liggen. 20 M., waarvar 1ste ged. 2.75 M keien met lei weerszi 1.121 - klinkerbestratins: 2e gedeelte 5 M. klinkerbestrating overigens bermen euis. «C •1 i een houten De eigenaar van tiet kadastrale per- in kolom 7. ceel gem. ’s-Gra- Ivenhage, sectie A. |N. No. 229. i De Staat (Land bouw), erfpacht- ster de gem. ’s-Gra- i venhage. De Z. H. E. S. M. 19; van de bruggen de eigenaren van de kadastrale per- iceelen gem. ’s-Gra- I venhage, sectie |A. N. Nos. 44 en 24. Koolasch- weg. Van den Harstenhoek weg nabij de viaduct der Z. H. E. 8. M. in Zuid-Oostelijke richting evenwijdig aan de baan dier Maatschappij tot 310 M. uit dien weg. De eigenaren genoemd in ko lom 7. II Meter, 1ste gedeelte lang 430 M„ 4 Merel rijweg, 2e gedoeltl lang 360 Meter, 3 Meter rijweg. overigens berire"- jhet voetpad of del onderhoud is belast. 1 kunstwerken. I De gem. ’s-Gravenhage >eton van den huisweg af over tiet gedeelte kad.”sectie der .jjo&o ged.. dat b|j --8. M. in on- terrein der Cellu- derhoud is. De Staat (Land bouw), erfpacht- hage. ster de gem.’s-Gra venhage. Met de grens regeling (Wet v. 31Dec.1902.Stbl. no. 262) is deze weg binnen de gem. ’s-Graven hage komen te liggen. en van het riool de gem. ’s-Gra venhage, overi gens de Staat (Landbouw) erf- pachtster de gem. 's-Gravenhage met uitzondering van het gedeelte kad. sectie V. No. 8050, ged.. dat aan de Z. H. E. S. M. in erfpacht behoort De gem. ’s-Graven hage. Akte van 31 len Wethouders Augustus 1874 Augustus 1875. Vanhetgedeelte L'_ 2 weg van den Bad- met uitzondering izjjden een ladhuisweg tot 482 M. tot naby de V, No. M. breed< M. voorbij de Z.W.grensvan het de Z. H. E. i.-O. grens van tt"~~ et terrein der laire gevangenis «llulairegevan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1196