n 33 33 9 8 g LEGGER DER WEGEN ÉN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELDE wie met het RICHTING. van BREEDTE. SOORT enKLASSE. HET VOETPAD. 10. 9. 8. 5. 6. 3. 4. 2. Breedte. Lengte. Klasse. Soort. 8.50 Meter. 830 M. Grindweg. 16, 17. Klatteweg. 1ste Idem. 3.50 Meter. Idem. 922 M. id. 18,19. Kweekerijweg. 22, 23. Wassenaarscheweg. late brug. 171 M. 4. M. 26, 27.|Waalsdorperlaan. Grindweg. id. 4r. Degem.’s-Gravenhage de met het onderhoud van 24, 25. Benoordenhoutsche weg. Grind- en pninweg. Grindweg en zandweg. 1ste en 2de b. Een brug met steenen De gemeente ’s-Gravenhage. De belendende eigena ren. De belendende eigenaren. Burgemeester en Wethouders der gem. ’s-Gra- c tx G 848 M. waarvan NAAM der EIGENAREN van den weg, c cö De belendende eigenaren. 5.53 M,. waar val overt-- 2 rijweg en over - M. 2 M. rijweg en. overigens bennen De belendende elgena- venhage over de ren met d... -- Van den weg langs de! Oostzijde van het Kanaal! naar Scheveningen in Noor delijke en Noord-Oosteiyke richting tot de Kweekerü- vaart en terug in Westelijke :en Zuid-Westelijke richting Itot den Badhuisweg. g S g VAN DEN WEG OF VAN a. Een houten rug. b. 87 M. riool an Portland cement beton aby den Bad- uisweg. gelegen kunstwerken. Ie ged. van 18 to 23 M. waarv. grind weg 6 M. voetpai mdhoofden. 1.75 M.; 2e ge< gemiddeld 18 M waarvan grind» mdhoofden. 4 M., zandweg 4.2 M.; 3e ged. gen: 12 M., waarvai zandweg 6 M.. voetpad 1 M.. ove rigens bermen. Grindweg Burgemeester en Wethouders i der gemeente ’s-Gravenhage. 1555 M. waarvan 1ste gedeelte lang 300 M. grindweg: 2de gedeelte lang 1000 M. grind- en zandweg en 3de gedeelte lang 255 M. zandweg. dat van het eerste 58 M. De rig deel met de overig deel met de brug. belendende eige- naren over het overig deel met de brug. Met de grens regeling (Wet van 16julil907, Staatsblad No- 213) is dit ge deelte van de W aalsdorper- laan binnen de gem. ’s-Graven hage komen te liggen. De gemeente ’s-Gravenhage. Vermelding der bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom, het onderhoud of het beheer. a. Een brug met houten 1. De belendende eigenaren. Van 30 M. voorbij de N.-O.* rooilijn van de Jan van Nassaustraat in N.-O. rich ting voorbij de buiten plaatsen „Oostduin, Arens- dorp en Clingendaal” tot aan de woning llilennest of de 'grens der gemeente Wasse naar. Van 40 M. Noord-Oost- waarts uit de as van de brug over de Benoorden- Istegedeelte houteche sloot tegenover: lang 160 M den toegangsweg naar den* grindweg en Leidseheweg langs die sloot: 2de gedeelte tot aan het kadastrale per-: lang 686 M. meel gemeente ’s-Gravenhage. puinweg. 'Sectie P, No. 1815. NAAM VAN HEN, die het 'beheer daarover voeren. Van den Rijksstraatweg naar Lolden tegenover de buitenplaats „Reygersber- gon” in N.-W. richting tot de grens der gemeente Wassenaar. A Ar» W UZtlriu- i met een letter ■p de teekening: van de daarin utju wog, het voetpad of de onderhoud is belast kunstwerken. Van 42 M. ten N.-O. van de Noord-OosteliJke rooilijn van den Badhuisweg in N.-O. richting tot de Z.-W. grens van den Domeingrond (per ceel kadastraal gemeentel ’s-Gravenhage. Sectie V,| No. 2967). een brug met houten mdhoofden. SM., «a«. een houten Degem.’s-Gra- 570 M. 2.60.V rug met stee-j venhage van landhoef- eerste 58 M. De de eerste 58 M. I belendende eige- naren van hetove- De belendende De belendende eigena- eigenaren. ren. De gem. ’s-Graven- hage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1197