33 33 10 11 a iib O LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING A ANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELDE VAN DEN WEG RICHTING. wie met het van BREEDTE. OF VAN SOORT en KLASSE. onderhoud is belast. HET VOETPAD. 5. 4. 2. 6. 7. 8. 9. 10. Breedte. Lengte. Klasse. Soort. Van de 1ste M., waarvai Idem. I laan naar het 0.75 Meter. 922 Meter. 2de Broekslootkade. 30, 31 De belendende De eigenaren genoemd Binckhorstlaan. 1ste Van den Schenk weg nabij 1067 Meter. Koolasch- weg. Zand- voetpad. Van de Binckhorstlaan in N.-O. richting tot de baan der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. De eigenaren genoemd in ko lom 7. 32a, 33. (Klinker- en grindweg. a <D b£) fi 4* NAAM der EIGENAREN van den weg, het voetpad of de kunstwerken. cö NAAM VAN HEN, die het I (beheer daarover; voeren. ANWIJZING met een letter p de teekening ran de daarin gelegen sunstwerken. i >lde brug. I?An ID tik, - - i Nos.28, 29 en 3 (waar de I van den weg o ivoetpad, 3e gei 8.50 M., 4e ged. M. en 6e ged. 8.3 M. rijweg, overi gens bermen. 28, 29. Bezuidenhoutsche weg. van de brug over de Molen- van le ged.jplaatse sloot in II~J grens der gemeente Wasse-I naar. Het bestuur van den Bin- nenpolder. (Vermelding der N bewijzen en bescheiden omtrent den i eigendom, het j onderhoud of het beheer. 8 M„ waarvaiI i. Een houten 1ste ged. van des I ug met stee- eigenaren van het in kolom 7. zt i viaduct der Z.H.J I n. I b. Een duiker den ran cement ton. Idem. (over oen lengt van 360 M. aan Met de grens regeling (Wet van 16 Juli 1907 Staatsblad No 213) is het ge deelte van de Broekslootkade binnen de gem. ’s-Gravenhage komen te liggen. Sic i- I iandhoof- 1 en 2e gedeelte met de brug en den duiker ge noemd onder b in kolom 6; van het derde gedeelte de eigenaar van het kadastrale perceel gem. ’s-Graven hage, sectie A. P., No. 366 en van den duiker ge noemd onder e in kolom 6. Schenkweg tot 4 I n -> a a r» a r T I en der H.ÏJ. S. S 4.50 M. rjjweg 2e gedeelte val hier tot de Boven Veenweterirg 3.50 M. rijweg; W overig Se gede-ll 8 Meter rijweg overigens berm?" de verbindingsbaantusschen de stations der Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen en der Holland- sche IJzeren Spoorweg-Mij., in Zuid-Oostelijko richting tot de voormalige buiten plaats „Binckhorst” of de Zuid-OosteHIke grens van bet kadastrale perceel ge meente ’s-G raven tiage, Sectie A. P., No. 366. Met de grens regeling (Wet van 16 Juli 1907, Staatsblad No. 218) is het ge deelte Bink- horstlaan ten Z.-O. van de Schenkwetering binnen de gem. ’s-Gravenhage komen te liggen. a. een gemet-l Van de kadastr. 1j b. Een houten: "iker. c. Idem 116. 17, 22 en 31 kadastraal gem. ’s-Gra-: <Z. Een ijzerenlgillen gedeeltelijk), venhage, sectie A.8. No.! liter. 26 en 218 de eige- 218, met hot onderhoud! e. Een houten Do belendende De belendende eige- leigenaren. (naren. perceelen gem. met het onderhoud van en Wethouders: van de gem. ’s-Gravenhage. don weg met uitzonde- der gem. sectie A. R. Nos. (ring van het gedeelte, venhage over (4 116. 17, 22 en 31 kadastraal gem. ’s-Gra- den weg met re,,..... ((allen gedeeltelijk), venhage, sectie A.S. No.i uitzondering (houd. WAV W IUW VUW1IIVUC* VÉL Tl liot. 1 naren van die per- waarvan deZ. H. E.S.M. kadastraal gem.! ceelen. overigens is belast. Met de brug! ’s-Gravenhage, de belendende (bet bestuur van denisectie A.S. No. eigenaren Van de: Veenpolder, met de dui-(213, waarover de brug de Veenpol- kers, de belendende eige-Z. H.E.S.M. het der en van de dui-(naren. (beheer voert. kers de belenden- Het Bestuur de eigenaren. (van den Veen- hpolder over de brug, de belen dende eigenaren (over de duikers. Degem.’sGravenhagt- Burgemeester Raadsbesluit Terplaatse van 2-de kadastrale ’s-Gra-Wassenaar vaniperceelen gem. - I Maart 1898 ’s-Gravenhage (regelt bet onder-sectie A.S. Nos. (hr>i,9. 28, 29 en 30 is in- gevolge Raads besluit dd. I (Maart 1909 de breedte van den weg op 25 M. bepaald. Deze weg wordt ge kruist door de baan derZ.H.E S.M. Met de grensregeling <Wet van 16 Juli 1907, Staatsblad No. 213) is dit gedeelte van den Bezuidenhout- scheweg binnen de gem. 's-Gra- venhage komen te liggen. Zuid-Westzijde 1856 M. waar- akiu* Vfr.lz,», 1 X’OÏI t k van d N.O. richting tot de lang 48 M. kadastr. perceelei ■r gemeente Wasse-I klinker- (gem. ’s-Graver bestrating, (hage, sectie A. t 2© Od rvo OQ QQ zxn lang 843 M. waar de broedt I jjjj, grindweg,3de van den weg o L,, ged. lang 597 25 M. is bepaalt uker. M. grindweg, 8.50 M., waarva 4e. ged. lang 1ste ged. 4 M. ri 310 M. bestra- weg, 2e ged. 4 J1 ting van klin- rijweg en van d kers op zijn laan naar het (plat enöeged. „Huis ten Bosch i lang 58 M. klinker- bestrating. IN.-W. zijde 1.20 M

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1198