33 33 13 12 I LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING AANWIJZING I LENGTE EN GEMIDDELDE wie met het RICHTING. van BREEDTE onderhoud is belast. SOORT en KLASSE kunstwerken. HET VOETPAD. I r- 6. 8. 10. 9. 5. 3. 2. Breedte. Lengte. Klasse. Soort 0.70 Meter. 32, 34. Schenkweg. 1ste liker. wegen). 430 Meter. Koolasch- I voetpad. id. Idem. Burgemeester 256 Meter. id. en Polder. Koolasch- weg. De gemeente ’s-Gravenhage. der gemeente ’s-Gravenhage. Vermelding der bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom, het onderhoud of het beheer. binnen de gem- ’s-Gravenhage komen te liggen. De Staat i (Staatsspoorwe gen). s b£ c NAAM der EIGENAREN van den weg, K <33 Met de grens regeling (Wet van 16 Juli 1907. gem. ’s-Graven- Staatsblad No. hageen de Veen- 213) is dit voet- Binckhorst- pad binnen de gein. ’s-Graven fa age komen te liggen. Akte van 1 o uil gcaiv- ten tusschen de I vtvaa w wjs, ’het voetpad of de Vu nut worlr«n NAAM VAN HEN, die het beheer daarover voeren. Koolasch- i weg. Deze weg wordt gekruist door de i verbindings- baan van de Mij. tot Exploitatie van S.S. en der H. IJ. S. M. en door de baan van eerstge noemde Mfj.; deze kruisingen zijn beide met Waalklinkers bestraat. ANWIJZING net een letter de teekening an de daarin gelegen unstwerken. Van de Binkhorstlaan ten Z.-O. van het terrein van Gemeente-Gasfabriek aan den Trekvliet in Z.-W. richting tot de Ruigekade. 35, 37 Verbindingsweg tusschen Binck- horstlaan en de Ruigekade. Van het Z.-O. einde van; 182 Meter, het verlengde van de Lek-; straat in OostelijkeenNoord- lOosteljjke richting tot het kadastrale perceel gemeente ’s-Gravenhage, Sectie IL. No. 8923. Van het kadas- L trale perceel sectie venhage. A.P. No. 358 de gem. ’s-Graven- hage en van de kadastrale percee- len sectie A. P. No. 364 geheel en 867 en 379 (beide gedeeltelijk) de eigenaren van die perceelen. c o J VAN DEN WEG OF VAN gS’ë Ff •1 35, 36. De Ruigekade. 9 M., 4 Meter I overigens bermei Van 100 M. ten Z.-O. van den Zuidelijken hoek van het terrein der Gasfabriek laan den Trekvliet in Zuid- Oostelijke richting langs de Noord-Oostzifde van den Trekvliet tot aan het kadas trale perceel, Sectie A.P., No. 387. 8 M., waarva: 1.50 M. voetpa overigens bermei: Een houten^ De Staat (Staats-' De Staat (Staatsspoor- (spoorwegen). waarva: ÜZCTOn Idem. Met de grens- en Wethouders Juli 1905, geslo- regeling (Wet -x._ yan 16 juJ. 1907, De gemeente ’s-Gra-i De eigenaren genoemd in ko-Juli 1905, geslo- |lom 7. t Akte van 1 ten tusschen de gem. ’s-Graven- Staatsblad No. hage en de Veen- 213) is deze weg en Binckhorst- ui-- polder.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1199