Bijlage 34 1. Algemeene Beschouwing. Wordt de ellende aan den oorlog verbonden in de eerste plaats gevoeld door de volken die er direct bij betrokken zijn, ook de neutrale landen ondervinden in niet geringe mate de gevolgen er van. En toch zoo groot is het aanpassingsvermogen der menschen wordt de druk thans by'na minder gevoeld dan een jaar geleden. Geholpen door regeeringsmaatregelen en regeerings-com- missies en door de werkzaamheid der hier ter stede geves tigde Ned. Overzee Trust Maatschappij, kon de handel zich weer eenigszins herstellen en werd de industrie zooveel mogelyk van grondstoffen voorzien. Met voldoening kan dan ook van onze stad gezegd worden dat de toestand over het algemeen, ondanks vele moeilijk-- heden, niet onbevredigend is. De bevolking nam toe met 9000 zielen. De gemeentebelasting behoefde niet verhoogd te worden. De werkloosheid die in het begin van het jaar een dreigend aanzien had, verminderde grootendeels, zoowel door de uitvoering van gemeentewerken, als door de opleving van de particuliere bouwnijverheid. Laatstgenoemde werd in den aanvang gesteund door ge- meentelijke credieten, doch weldra namen de particuliere criedietinstellingen de taak der gemeente over, met het gevolg dat thans veel bouwwerken onder handen zyn die tal van arbeiders werk verschaffen. De winkelstand had een beter jaar dan verwacht kon worden; het leven hernam weer zijn gewonen gang. Vele vreemdelingen uit de oorlogvoerende landen vestigden zich in onze stad en enkele ondernemingen leverden buitengewoon goede resultaten op. Met name het reedersbedryf en de vischhandel hadden een record jaar te boeken. De aanvoer was groot en de pryzen buitengewoon hoog. Onze beide havens blyven zich ontwikkelen. Steeds meer industriƫele ondernemingen vestigen zich bij de Laakhaven. Het is dan ook te verwachten dat deze haven, VERSLAG van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, betreffende den staat van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, in de gemeente s-Gravenhage over het jaar 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1200