34 L. 2 Handel. 2. MARKTEN. Groenten en Fruitmarkt, Vóór en aleer er in verschillende gemeenten in het West land en in andere omliggende plaatsen veilingen werden opgericht, maakten van deze markt alleen gebruik de warmoezeniers, die rechtstreeks de producten van hunne tuinen naar de stad vervoerden om daar verkocht te worden tegen prijzen, afhankelijk van den meerderen of minderen aanvoer. De laatste jaren is dit echter anders geworden, aangezien de producten van de tuinen direct naar de verschillende als eenmaal verbinding met het Westland zal zijn verkregen en de terreinen direct aan den spoorweg zijn aangesloten, een groote toekomst tegemoet zal gaan. Ook bij de Scheveningsche haven is in het jaar 1915 veel veranderd. Langs de haven verrezen kantoren en pakhuizen en het laat zich aanzien dat langzamerhand het geheele reedersbedryf zich daarheen zal verplaatsen. Een belangrijke uitbreiding van de vloot is weer ter hand genomen en de haven, die toch al niet te ruim was, zal spoedig geheel ontoereikend zijn, zelfs als bedryfshaven reeds dit jaar was het lossen aldaar zeer bezwaarlijk. Voor berghaven in den winter voldoet ze nog minder èn door gebrek aan ruimte èn door de voorkomende deining. In beide gebreken zou kunnen worden voorzien door het maken van een tweede haven, met de eerste en met het afvoerkanaal verbonden. Een gelukkig verschijnsel is het dat de trawl visschery het laatste jaar weder krachtig ter hand is genomen, niet alleen voor de ontwikkeling van de visschery als bedrijf, ook voor de volksvoeding is het van belang dat de aanvoer van versche visch blijft toenemen. Een verschil van meening tusschen de reederyen en de bemanningen omtrent regeling der arbeidsvoorwaarden dreigde een oogenblik de trawlvisschery stop te zetten. Door onderling overleg werd het verschil echter spoedig opgelost. Voor verdere bijzonderheden betreffende handel, nyverheid en scheepvaart in deze Gemeente moge verwezen worden naar de volgende bladzyden van dit verslag. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN’ FABRIEKEN’. In verband met gegevens welwillend verschaft door den heer adjunct-markt- meester wordt dit jaar een eenigszins uitvoeriger overzicht van het marktwezen te dezer stede gegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1201