i 34 I 4 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 5,50 1» 41 Boom- en Heester markt. Deze markt heeft weinig meer te beteekenen, aangezien de boomk weekers en hoveniers uit alle oorden des lands door adverteeren, gunstige leveringsconditiën enz. het publiek zoo gemakkelyk bereiken, dat voor genoemde markt niet veel belangstelling meer bestaat. Kaasmarkt. Deze markt is reeds sedert jaren aan het kwynenhetgeen duidelijk hieruit blijkt, dat slechts twee of drie kooplieden hier verschijnen, hoewel voor deze markt, overeenkomstig de verordening, jaarlijks een oproeping in de maanden Augustus en October wordt gedaan. Bloemenmarkt. Het is meermalen ter sprake gebracht om de bloemen markt te verplaatsen naar een ander gedeelte in deze Gemeente, hetzij naar de Brouwersgracht of elders, zoowel om voor deze markt zelve meer ruimte te kunnen beschik baar stellen, als ook om meer terrein beschikbaar te verkrygen voor de algemeene markt, met het oog op het toenemende plaatsgebrek aldaar. Tot nu toe is dit steeds niet geschied op grond van bezwaren door de belanghebbende kooplieden ingebracht. Men meent n.l. dat de bloemenmarkt hoofdzakelyk haar levensvatbaarheid behoudt doordat zij juist in het centrum der algemeene markt gelegen is en dit beide markten voor het publiek aantrekkelijk maakt. De bloemenmarkt van voornamelijk afgesneden bloemen, welke gehouden wordt aan het Smidswater, blyft zich ge durende de enkele zomermaanden van het jaar tot een kleinen omvang beperken. 4.00 2,50 Koolmarkt. Met den marktverkoop van verschillende koolsoorten gaat het langzamerhand denzelfden weg als gezegd is van de eigenlijke groenten- en fruitmarkt, daar ook de kool zoowel in Noord-Èolland als in Zuid-Holland in veilingen wordt gebracht; slechts enkele koolsoorten worden nog uit de omstreken gelijk met andere harde groenten aan de markt gebracht. De soorten en pryzen waren varieerend als volgt: Bonte-blauwe 150.000 H.L. f 3.00 a f 6.00 per H.L. Eigenheimers 330.000 2.80 5.50 Bravo’s 60.000 4.00 7.50 Redstar 60.000 2,50 5,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1203