34 7 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. steurharing. 4. Scheepvaart. Behalve de bovengenoemde visschersvaartuigen waren aan het einde van 1915 in deze gemeente 255 vaartuigen, metende te zamen 6.609 ton. De beurt,- pak- of marktschepen van en op ’s-Gravenhage varende, meten te zamen 2.361 ton en de stoombooten tusschen deze gemeente en andere plaatsen en viee-versa, hebben een gezamelijken inhoud van 1306 ton. Zie verder hier omtrent 7. Van de 255 vaartuigen zyn er 242 onbewoond, metende te zamen 5712 ton, van welke er 19 te Scheveningen thuis behooren, die te zamen 987 ton meten. Er zyn 13 bewoonde vaartuigen metende te zamen 897 ton. Van de bewoonde vaartuigen worden er drie uitsluitend gebezigd tot woning, terwijl de overige tevens gebezigd worden tot berging en verkoop van goederen als: brand stoffen, aardappelen, fruit, kool, hooi, stroo, enz. Scheepsbouw. By den aanvang van het tweede boekjaar der Scheve- ningsehe Scheepsbouw-Maatschappij op 15 Juli 1915 werd met den bouw begonnen van het zevende schip, een zeillogger. Successievelijk werd nog opdracht ontvangen voor den bouw van zeven schepen en wel 3 motorloggers en 4 zeilloggers. Vele groote en kleine reparaties aan de in de haven zynde schepen werden uitgevoerd, waaruit blijkt dat de scheeps- bouwmaatschappy in een bepaalde behoefte voorziet. Uit den aard der zaak ondervondt ook dit bedrijf de nadeel ige gevolgen van den Europeeschen oorlog als 80 stukken. 10 zoutevisch. De gamalenvisscherij werd uitgeoefend door slechts 11 booten. Onder invloed van de goede haringteelt waren vele visschers van de garnalenvisscherij naar de haringvisscherij gegaan en lieten hunne booten buiten de garnalencampagne. Toch hebben die 11 booten nog voor f 5.948,05 garnalen aangebracht, terwjjl door de Katwijksche korders voor f 2 306,60 werd aangebracht op onze markt. In totaal kwamen 2.927 manden garnalen in afslag voor f 8.254,65. door de bommen: 457 last of 7.769 kantjes n.l. 5.582 kantjes pekelharing. 2.067 106.800 stuks. 230 kantjes makreel. r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1206