34 8 1 2 17 vertrouwt men die de groote kan stellen. Opgericht werden de volgende inrichtingen met het achter ieders naam vermelde aantal stoomketels: Conservenfabriek M. de Leeuw Wasehinrichting Bestuur der St. Annastichting In 1915 zjjn door het Gemeentebestuur krachtens de Hinder wet de navolgende beslissingen genomen. Waar niet anders vermeld, werd de aanvrage ingewilligd. was zich tijdig te dekken. Intusschen trachtte men zoo veel mogelijk aan de omstandigheden het hoofd te bieden en te kunnen blyven voldoen aan de eischen hier tehuisbehoorende vloot in billijkheid I d oprichting van een lom- pen en beenderen bewaar- 5. Nyverheid. Dit verslag gaat vergezeld van de jaarlijksche tabellarische opgaaf der op 31 December 1914 in deze gemeente aanwezige inrichtingen, die met stoom werken en van het aantal daarin in gebruik zijnde stoomketels. Ter toelichting zij nog medegedeeld, dat ingevolge het Stoombesluit 1915 voor lagedruk-verwarmingsketels geen acte van vergunning tot gebruik vereischt wordt in verband waarmede vermelding hiervan in het verslag in het vervolg niet meer zal geschieden (Bijlage I). In den loop van 1915 werden de navolgende uitbreidingen aan het aantal stoomketels gegeven: Gemeente-desinfectie Aschstaal tot Gemeente-Electr. Centrale tot vertraagde levering van diverse materialen en enorme prijsverhooging, welke voor verscheidene artikelen tot meer dan 150 bedroeg en waarvoor het niet altijd mogelijk VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van Tot: In het perceel: E. J. Sanders. de oprichting van een lom- 15 Januari. 20 Januari. Jhr. J. A. G. Sandberg. 6 Februari. van Stolkweg 29. P. J. Kraus. 16 Februari. H. F. J. de Gruyter. 1 Binkhorst» traat 143 e-f-u-h-i. gedreven inrichting voor het vervaardigen van galvani sche elementen. de oprichting van een, door een electromotor van 3 P.K. gedreven stofzuiginrichting. de oprichting van een auto gene lasch- en snij inrichting. de oprichting van een auto gene laseh- en sntjinrichting. Besluit van B. en W. i plaats. Eerste Ned. Elementen fabr. de oprichting van een, door „de Kroon”. een electromotor van 5 P.K. van Kinsbergenstr. 22. Scheveningsche Veer 1 12. van Izeeuwenhoek- straat 2 a. 16 Februari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1207