>- 13 Op de aanvrage van: Tot: In het perceel: H. Bronsgeest. Slicherstraat 21a/21c. 28 Sept. Toussaintkade 49. 5 October. Fahrenheitstraat 405. i Dr. A. L. C. Fumee. 5 October. 19 October. .1. J. Zeldennist. Toussaintkade 50. 22 October. N.V. Princesse-Schouwburg. Prinsessegracht 14. Spuistraat 71. 26 October. Columbusstraat 183. 26 October. H. L. A. Gimberg. Nieuwe Haven 20a. 26 October. 26 October. Dennenweg 138-142. 5 Nov. M. C. Nobel en JI. Schoon- derbeek. Witte de Withstraat 30/Elandstraat. ongen. Besluit van B. en W. N.V. Mii. tot Exploitatie van den goederenhandel, v/h. onder de tinna L. A. en F. L. Kattenburg Co. M. E. Hartman. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN34 J. Ahrend Zoon’s Indus trie- en Handelsvereeni- ging. N.VStoom Wasch- en Stry k- inrichting „de Lelie”. de oprichting' van een electro motor van 5 P.K. voor het drijven van verfmolens in zijn inrichting voor het ma len van verf ter vervanging van den bestaanden gas motor. de oprichting van een. door 6 electromotoren met een gez. vermogen van P.K. gedreven houtbewerkings- inrichting. de oprichting van een, door twee electromotoren met een gez. vermogen van 5 P.K. gedreven houtbewerkings- in richting. het uitbreiden, door het daarin oprichten van een stoom machine van 21 P.K. en een electromotor van 1 P.K., ter vervanging van de bestaande stoommachine van 5 P.K. van hare, door stoomkracht gedreven wasch- en stryk- in rich ting. de oprichting van een, door 8 electromotoren met een gez. vermogen van 2!/s P.K. gedreven boekdrukkery. de oprichting van een electro motor van '/s P.K. voorliet dryven van een glasslyp- machine, in hare door elec- triciteit gedreven plaat- drukkery. de oprichting van een, door i een gasmotor van 3 P.K. gedreven inrichting met een stoomketel voor het maken van chemische producten. de oprichting van een, door een electromotor van 7b2 P.K. gedreven metaalbewer- kingsinrichting met een mof- feloven ter vervanging van zijn door gaskracht gedre ven vernikkelinrichting. de oprichting van een, door een electromotor van 12>/a P.K. gedreven inrichting voor het oppompen van wa ter, een door een electro motor van 5 P.K. gedreven inrichting voor het opwek ken van gelijkstroom en een door een electromotor van 3 P.K. gedreven hijsch- inrichting. de oprichting van een, door een electromotor van 9 P.K. gedreven lift.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1212